Contract de peste douã milioane de lei pentru infrastructura din Petrila, blocat de contestatii

Un contract de lucrãri care are ca obiect „Executie lucrãri pentru obiectivul “Asfaltare strada Dacilor, orasul Petrila, judetul Hunedoara”” este blocat de contestatii.
Una din firmele constructoare care a depus contestatie a avut câstig de cauzã la Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor.
Zona D a a solicitat “Consiliului admiterea contestatiei, astfel cum a fost formulatã si motivatã si remedierea încãlcãrii legislatiei achizitiei publice prin actul administrativ vãtãmãtor comunicarea rezultatului procedurii nr. 19243/08.06.2018, în sensul: anulãrii comunicãrii rezultatului procedurii nr. 19243/08.06.2018 ca netemeinicã si lipsitã de fundament legal; remedierii încãlcãrii legislatiei achizitiei publice, constând în aprecierea de cãtre comisia de evaluare, în mod netemeinic si nelegal, a caracterului admisibil (acceptabil si conform) al ofertei clasate pe locul 1, mai exact al ofertantului declarat câstigãtor SC Nik Art Serv Cons SRL; constatãrii caracterului admisibil al criticilor cu privire la inacceptabilitatea si neconformitatea ofertei clasate pe locul 1; reevaluãrii ofertei clasate pe locul 1, cu respectarea documentatiei de atribuire, a legislatiei aplicabile în materia achizitiilor publice si a principiilor consacrate de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016; – anulãrii desemnãrii câstigãtoare a ofertei prezentate de cãtre SC Nik Art Serv Cons SRL; anulãrii, în parte, a raportului procedurii si a actelor subsecvente, în ceea ce priveste evaluarea si aprecierile cu privire la admisibilitatea ofertei clasate pe locul 1 si desemnarea SC Nik Art Serv Cons SRL câstigãtoare, si reevaluarea acestei oferte cu respectarea tuturor cerintelor documentatiei de atribuire si a dispozitiilor legale în materia achizitiilor publice”.
Dupã ce au analizat documentele depuse, cei de al Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor au admis contestatia depusã de SC ZONA D SRL, în contradictoriu cu ORASUL PETRILA.
“Anuleazã raportul procedurii nr. 19188/07.06.2018 în partea dedicatã evaluãrii ofertei depuse de SC NIK ART SERV CONS SRL, precum si actele subsecvente acestuia. Obligã autoritatea contractantã ca, în termen de 15 zile de la primirea deciziei Consiliului, sã reanalizeze oferta depusã de SC NIK ART SERV CONS SRL, cu respectarea prevederilor legale si a celor evocate în motivare”, aratã CNSC.  Împotriva deciziei CNSC se poate formula plângere în termen de 10 zile.
Monika BACIU