CNSC mai anuleazã o licitatie la Aninoasa

Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor mai anuleazã o licitatie de la Aninoasa.  Strabag a solicitat anularea raportului procedurii, a actelor subsecvente, a comunicãrii privind rezultatul procedurii de atribuire si obligarea autoritãtii contractante la reluarea procedurii de atribuire prin reevaluarea ofertei depuse de ofertantul declarat câstigãtor – asocierea SC NIK ART SERV CONS SRL – SC DAMITRADE SRL, cu SC PADPONT DESIGN SRL tert sustinãtor, precum si stabilirea  rezultatului procedurii de atribuire cu respectarea prevederilor legale în vigoare raportat la criteriul de atribuire „pretul cel mai scãzut”.
De cealaltã parte, asocierea de firme a solicitat respingerea contestatiei depusã de SC STRABAG SRL ca inadmisibilã, în ceea ce priveste respectarea procedurilor de depunere a acesteia si ca nefondatã si nelegalã, în ceea ce priveste aspectele de fond.  Numai cã dupã ce au analizat problemele ridicate de societãtile implicate, reprezentantii Consiliului National pentru Solutionarea Contestatiilor au decus anularea raportului procedurii “precum si comunicãrile transmise ofertantelor ale cãror oferte au fost declarate admisibile. Obligã autoritatea contractantã la reevaluarea ofertei depuse de asocierea SC NIK ART SERV CONS SRL – SC DAMITRADE SRL,  cu SC PADPONT DESIGN SRL tert sustinãtor, în termen de cel mult 15 zile de la data primirii prezentei, cu întocmirea unui nou raport al procedurii. Comunicãrile se vor transmite ofertantilor implicati, cu respectarea termenului legal. În conformitate cu art. 64 Cod procedura civilã, încuviinteazã în principiu cererea de  interventie formulatã de asocierea SC NIK ART SERV CONS SRL – SC DAMITRADE SRL, cu SC PADPONT DESIGN SRL tert sustinãtor, prin SC NIK ART SERV CONS SRL, lider al asocierii, si o respinge. Prezenta decizie este obligatorie  pentru pãrti. Împotriva ei se poate formula plângere, în termen de  10 zile lucrãtoare de la comunicare pentru pãrtile cauzei, respectiv de la data luãrii la cunostintã de cãtre alte persoane vãtãmate”.
Monika BACIU