Cine se aflã în spatele jocurilor de culise în lichidarea CEH?

Complexul Energetic Hunedoara prezintã un interes, mai mult decât ridicat, pentru toti creditorii. Fiecare vrea sã punã mâna pe societate, iar pentru scurt timp unul dintre asa-zisii creditori a si obtinut acest lucru. O firmã care nu mai avea de recuperat niciun leu de la CEH a reusit sã impunã administratorul judiciar, asta desi nu mai avea nicio calitate în dosar.

Curtea de Apel Alba Iulia a fãcut publicã motivarea deciziei prin care s-a decis scoaterea din insolventã a Complexului Energetic Hunedoara. Documentul aratã cum creditorii au vrut cu orice pret sã punã stãpânire pe societate. În acelasi timp, unul dintre creditori, mai exact UPSROM a reusit sã îsi impunã propriul administrator judiciar, asta desi nu mai avea de încasat niciun leu de la Complexul Energetic Hunedoara. În total, 42 de lichidatori ar fi vrut sã preia CEH.

“Având în vederea multitudinea propunerilor în ceea ce priveste desemnarea administratorului judiciar provizoriu, instanta a dat eficientã dispozitiilor  art.45 alin.1 lit. d teza IV si V din Legea nr. 84/2014 potrivit cãreia „în cazul în care atât creditorii cât si debitorul au solicitat desemnarea câte  unui administrator judiciar/lichidator judiciar va avea prevalentã cererea creditorului. Dacã creditorii solicitã a fi desemnati administratori judiciari /lichidator judiciar diferiti, judecãtorul sindic  va desemna motivat pe unul dintre acestia”.  De altfel, desemnarea administratorului judiciar provizoriu de cãtre judecãtorul –sindic se va face pentru administrarea procedurii  pânã la confirmarea acestuia în conditiile legii. Pornind de la cele de mai sus arãtate instanta a analizat propunerile fãcute de cãtre creditori, mai putin cele care cuprind propunerea debitoarei. Cum toate cererile de deschidere a procedurii insolventei formulate împotriva debitoarea Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA Petrosani au fost contestate prin întâmpinãrile depuse la dosar, neputându-se lua ca element definitoriu valoarea creantelor invocate întrucât acestea nu au fost verificate deci fiind incerte, instanta a dat eficientã principiului de drept  PRIOR TEMPORI, POTIOR IURE si, luând în considerare prima cerere de deschidere a procedurii insolventei, în care s-a solicitat desemnarea unui anumit administrator judiciar, respectiv cererea formulatã de cãtre SC UPSROM SA PETROSANI –în insolventã ( f.217-Vol.VII)”,  se aratã în motivarea Curtii de Apel Alba Iulia.  Astfel, instanta de la Deva a desemnat în calitate de administrator judiciar provizoriu pe Casa de Insolventã GMC Craiova, având o remuneratie provizorie de 3.000 lei pentru întreaga procedurã. În motivarea deciziei se aratã cã UPSROM nu mai avea de recuperat bani de la CEH.

“Se aratã, în acelasi timp, cã la momentul propunerii fãcutã de creditorul SC UPSROM Industry SA Petrosani pentru practicianul Casa de Insolventã CMC Craiova, acesta nu mai detinea împotriva debitoarei vreo creantã fiind deja achitatã”, se aratã în motivarea instantei.

L-au vrut pe Borza

Multi dintre creditorii Complexului Energetic Hunedoara au propus, la Tribunalul Hunedoara, ca expert lichidator Euro Insol SPRL. Instanta a apreciat faptul cã la CEH nu poate fi numit acelasi administrator judiciar ca la Hidroelectrica având în vedere faptul cã cele douã societãti sunt concurente pe piata de energie.

“Prin înscrisul intitulat „NOTIFICARE „ depus la dosar sub nr. 5194/97/2015 din data de 06.01.2016   practicianul în insolventã INSOL RE IPURL Deva sesizeazã  instanta de judecatã invocând în acest sens dispozitiile Legii nr.85/2014 si OUG.nr.86/2006 – privind organizarea activitãtii practicienilor în insolventã reglementatã prin statul UNPIR, starea de incompatibilitate a practicianului în insolventã propus de cãtre debitoarea Societãtii  Complexul Energetic Hunedoara SA Petrosani în cazul preluãrii pozitiei de administrator judiciar în aceastã procedurã (f.200-Vol. III) motivat de faptul cã:  ar îndeplini în acelasi timp activitãti profesiei de practician în insolventã pentru persoane juridice cu interese contrare, respectiv pentru SC Hidroelectrica SA – procedurã în care detine în calitate de administrator judiciar si pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA Petrosani, în cazul în care ar prelua pozitia de administrator judiciar si în aceastã procedurã. Se mai aratã cã cele douã entitãti juridice au interese contrare, cã ambele produc energie electricã si sunt concurente pe piata energiei; Cele douã entitãti juridice s-ar afla într-un litigiu în instantã, pe pozitii contradictorii”,  se mai aratã în motivarea instantei.

Gerom International si Sindicatul Noroc Bun au schimbat cursul CEH

Firma Gerom International si Sindicatul Noroc Bun au reusit sã schimbe cursul Complexului Energetic Hunedoara. Interventiile acestora au scos societatea din insolventã, iar motivarea aratã care au fost motivele care au stat la baza acestei decizii.

“Prin apelul sãu Sindicatul „Noroc bun” Petrosani, solicitã schimbarea sentintei în sensul respingerii cererii de deschidere a procedurii insolventei debitoarei Complexul Energetic Hunedoara SA. În motivarea apelului se aratã cã debitoarea are de recuperat sume importante de bani, argument care creeazã o stare suficientã de îndoialã asupra stãrii de insolvabilitate prezumatã, ca dovadã, se invocã inclusiv faptul cã unii dintre creditori au fost plãtiti pe parcursul procedurii. De asemenea, se aratã cã debitoarea nu a respectat legea minelor (cap. VII, art. 51, 52), care prevede în sensul cã, în cazul în care exploatarea zãcãmântului de huilã devine nerentabilã din punct de vedere economic, proprietarul licentei de exploatare, care este Complexul Energetic Hunedoara SA, este obligat sã anunte autoritãtile si sã elaboreze un Plan de încetare a activitãtii (diferit de Planul de reorganizare si restructurare), care sã prevadã în mod expres modul de închidere a minelor, plãti compensatorii, reconversia profesionalã si fondurile alocate în acest sens, fonduri la care trebuie sã participe si statul. Cât priveste apelul formulat de intervenienta sindicatul „Noroc Bun” se aratã cã este inadmisibil, fãrã finalitate pe aceastã cale, întrucât nemultumirile acestuia privind deschiderea procedurii insolventei puteau fi valorificate dor pe cale opozitiei iar nu a apelului”, mai aratã motivarea.  Cât priveste apelul declarat de Sindicatul „Noroc Bun” solicitã respingerea acestuia.

“Se aratã, astfel cã interventia acesteia în procedura insolventei este inadmisibilã, fiind incompatibilã cu aceastã procedurã întrucât, pe de o parte, este o procedurã necontencioasã, iar pe de altã parte, o interventie în interes propriu nu este admisibilã, întrucât intervenientul nu ar putea pretinde pentru sine obiectul cererii de chemare în judecatã, având în vedere cã aceasta vizeazã deschiderea procedurii insolventei unei debitoare, iar o cerere de interventie accesorie este de asemenea inadmisibilã, întrucât nu sustine interesele debitoarei. Pe de altã parte, se aratã, în spetã nu sunt incidente prevederile legii minelor nr. 83/2003. Desi este adevãrat cã Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA are ca scop productia, furnizarea si comercializarea energiei electrice pe bazã de huilã, desfãsurând si activitate în explorarea, dezvoltarea, exploatarea, prepararea si prelucrarea cãrbunilor si gazelor însotitoare, argilelor, slamului, balastului si nisipurilor în perimetrele în care s-a obtinut licenta. Dispozitiile art. 51 si 52 din Legea nr. 85/2003 – Legea minelor, reglementeazã situatiile în care activitatea minierã de exploatare a unui zãcãmânt minier înceteazã, respectiv încetarea activitãtii într-un perimetru minier”, se mai aratã în motivarea judecãtorilor de la Curtea de Apel Alba Iulia.  Cei de la Gerom International au motivat cã CEH a introdus cererea de deschidere a procedurii insolventei cu rea-credintã, societatea având în patrimoniu bunuri care ar fi putut fi valorificate.

“Privitor la motivele  invocate de cãtre creditoarea SC Gerom International SA în opozitia formulatã, instanta a apreciat cã nu sunt în mãsurã sã ducã la  revocarea mãsurii de deschidere a procedurii insolventei debitoarei,în conditiile în care aceasta însãsi recunoaste în opozitia formulatã cã „starea de insolventã a Complexul Energetic Hunedoara SA se instalase cu mult timp”. Sustinerea  aceleiasi creditoare potrivit cãreia Societatea  Complexul Energetic Hunedoara SA nu se poate afla în insolventã deoarece detine bunuri în patrimoniu este una eronatã, fãcându-se confuzie  între starea de insolventã a unei societãti comerciale pe de o parte si starea de solvabilitate sau de insolvabilitate a unei societãti comerciale pe de altã parte. Astfel, solvabilitatea este situatia în care valoarea activelor de care dispune un agent  economic este mai mare decât valoarea obligatiilor acestuia fatã de terti,iar insolvabilitatea  este situatia în care valoarea activelor de care dispune un agent economic este mai micã decât valoarea obligatiilor acestuia fatã de terti,pe când insolventa  este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeazã prin insuficienta  fondurilor bãnesti pentru plata datoriilor certe, lichide si exigibile. Chiar dacã în patrimoniul debitoarei s-ar gãsi bunuri mobile sau imobile care ar urma vânzãrii ar acoperii creantele, imposibilitatea  dispunerii de cãtre Societatea  Complexul Energetic Hunedoara SA la scadentã a sumelor de bani în vederea acoperirii creantelor dovedeste insolventa debitoarei întrucât la scadenta acestor datorii,acele bunuri nu pot fi valorificate astfel încât debitoarea sã-si achite în mod imediat mãcar o parte din datoriile scadente”, se mai aratã în motivare.  Cât priveste fondul hotãrârii de deschidere a procedurii insolventei se aratã cã aceasta a fost datã în conformitate si cu respectarea prevederilor art.67 din Legea nr.85/2014, societatea aflându-se în insolventã, având datorii de peste 1.672.398.873 lei din care 485.801.253 exigibile de mai mult de 60 de zile.

Conform documentelor contabile depuse de  cãtre debitoare la cererea de deschidere a procedurii generale a insolventei rezultã cã,aceasta detine la data înregistrãrii  cererii datorii de 1.672.398.873 lei din care datorii exigibile cu vechime mai mare de 60 de zile în cuantum de 485.801.253 lei, datorii bugetare de 496.627.233 lei datorii cãtre institutiile de credit în sumã de 437.230.573 lei,cãtre furnizori de 166.310 lei  în timp ce disponibilul total în conturi si în casã era de doar de 11.304.814 lei. S-a mai retinut cã asupra conturilor debitoarei au fost înfiintate popriri de cãtre diversi creditori într-un numãr de 35 de dosare pânã la concurenta sumei de 41.272.921,32 lei. De asemenea, la data deschiderii procedurii generale a insolventei debitoarei Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA pe rolul judecãtorului sindic al Tribunalului Hunedoara se aflau spre solutionare încã 26 de cereri de deschidere a procedurii insolventei.

Monika BACIU