Centrele destinate copiilor pot accesa bani europeni

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest anunţă că Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (AM POR) a publicat în data de 1 iulie 2020 Ghidul specific aferent Axei prioritare 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de Investiţii 8.1, Obiectivul Specific 8.3 – „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale” pentru grupul vulnerabil „copii” – apelul 3.
”Apelul este de tip necompetitiv, iar procesul de evaluare, selecţie şi contractare se va baza pe principiul „primul venit, primul servit”. Alocarea financiară naţională este de 66,98 mil. euro (FEDR + contrapartida naţională)”, arată ADRVEST.  Solicitanţii de finanţare sunt furnizorii de servicii sociale, publici şi privaţi, care deţin  centre de plasament ce urmează a fi închise. Aceştia pot încheia parteneriate cu unităţi administrativ-teritoriale, alte entităţi de drept  public aflate în  subordinea UAT şi care desfăşoară activităţi în domeniul social, entităţi de drept privat,  acreditate ca furnizori de servicii sociale, conform legislaţiei aplicabile în vigoare: asociaţii şi  fundaţii, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare în România, unităţi de cult/structuri ale cultelor aparţinând cultelor  religioase recunoscute în România şi constituite conform statutului sau codului canonic al cultului respectiv, inclusiv fundaţii şi asociaţii constituite  de culte. Investiţiile eligibile pentru co-finanţare se referă la construcţia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidenţială, destinată copiilor, construcţia/reabilitarea/modernizarea/dotarea de case de tip familial pentru copii Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 200.000 euro, iar valoarea maximă eligibilă este de 1.000.000 euro.  Perioada de depunere este 01 august 2020, ora 12:00 – 01 decembrie 2020, ora 12:00.
Cosmin BACIU