[ ANUNȚ ] Universitatea din Petroşani [ ANUNȚ ]

Universitatea din Petroşani, cu sediul în Petroşani, str.Universităţii, nr.20, judeţul Hunedoara, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale de conducere și execuţie vacante, conform art.27 alin.3 din Lg.55/2020 – este exceptat de la prevederile Ordonantei 99/13.09.2021 privind suspendarea
concursurilor, pe perioadă nedeterminată, astfel:
– 1 post de Administrator
patrimoniu cu studii superioare/ Referent în cadrul Serviciului Resurse Umane si Salarizare
– 1 post Șef Birou studii doctorale și digitalizare în cadrul IOSUD
– 1 post Informatician cu studii superioare în cadrul IOSUD

Conform H.G. nr.286/2011, H.G. nr.1027/2014, a Legii nr.153/2017, cu încadrarea în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu.
Concursul va avea loc la sediul Universităţii din Petroşani, Corp D, în data de 13.12.2021, ora 9.00 şi va cuprinde: probă scrisă şi probă orală, unde se vor testa abilităţile impuse de funcţie, motivaţia, iniţiativa, comportamentul în situaţii de criză.
Anunţul se publică în: M.O.Partea a III-a, posturi.gov.ro, www.upet.ro, avizier, ziar.
Dosarele de concurs se depun la Serviciul Resurse Umane, Petroşani, str.Universitatii, nr.20, Corp D, până la data de 06.12.2021 ora 10.00
Condiţiile generale
(conform art.3 din Regulamentul aprobat prin H.G.nr.286/2011):
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in România;
b) cunoaste limba romana, scris si
vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice
(conform art.4 din Regulamentul aprobat prin H.G.nr.286/2011):
I. Pentru postul de Administrator patrimoniu cu studii superioare/Referent în cadrul Serviciului Resurse Umane si Salarizare
– studii superioare absolvite cu diplomă de licență ;
– Certificat de absolvire de Operator calculator /Competențe digitale și vechime în utlizarea tehnicii de calcul de minim 3 ani, necesară la întocmirea și gestiunea unor baze de date conform Ordinului nr.487/2021
– abilități de comunicare și muncă în echipă, capacitate de anliză și sinteză, gandire logică ;
– seriozitate și corectitudine,profil moral și conduită profesională corespunzătoare funcției.
II.Pentru postul de Șef Birou studii doctorale și digitalizare în cadrul IOSUD
– studii universitare de licență;
– studii universitare de master;
– vechime minim 5 ani în activitatea de secretariat în cadrul instituțiilor din învățământul superior;
– cunoștințe de operare pe calculator: capacitate de utilizare a unul sistem dotat cu scanner, o foarte bună stăpânire a Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint, a aplicației Adobe Professional, o foarte bună stăpânire a utilizării internetului, motoarelor de căutare, poștei electronice și a altor resurse web;
– cunoașterea legislației din domeniu învățământului superior.
III. Pentru postul de Informatician cu studii superioare ân cadrul IOSUD
– Studii superioare absolvite cu diplomă de licență, în domeniile: Calculatoare și Tehnologia informațiilor, Ingineria sistemelor.

Dosarul de concurs care va conține următoarele documente:
a.Cererea de înscriere adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b.Copia actului de identitate, orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
c.Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate;
d.Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e.Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f.Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. Curriculum vitae;
h.Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Calendarul de desfăşurare a concursului de ocupare a posturilor contractuale vacante:
1. Înscrierea şi Selecţia dosarelor de concurs 18.11.2021-06.12.2021 ora 10.00
Se pot prezenta la etapa următoare, numai candidaţii admişi la această etapă.
2.Organizarea şi desfăşurarea probei scrise a concursului 13.12.2021 ora 9.00.
Intrarea candidaţilor în sala de concurs pentru proba scrisă se va efectua pe baza actului de identitate(BI/CI), începand cu ora 8.30 până la ora 8.55.
3.Organizarea şi desfăşurarea probei orale (interviului): 13.12.2021 ora 13.00
Susţinerea probei orale( interviului) va fi anunţată după încheierea probei scrise, cu condiţia obţinerii a min 50 de puncte la proba scrisă, la Universitatea din Petroşani.
4. Afişarea rezultatelor concursului: 14.12.2021 ora 12.00
Candidaţii vor fi afişaţi în ordinea descrescătoare a mediei generale şi va fi declarat “ADMIS” candidatul cu media cea mai mare, care a obtinut cel putin nota 5 (cinci), adică 50 de puncte
minim, atat la proba scrisă şi la proba orală (interviu).
Dupa afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă/practică şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, la sediul universităţii-Registratură, în termen de cel mult o zi lucrătoare, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Informaţii suplimentare,
bibliografia, tematica, condiţiile de desfăşurare a concursului, principalele atribuţii ale postului, pot fi solicite de la Serviciul Resurse Umane, telefon 0254542580, interior 292 persoană de contact Gherghe Diana Maria
RECTOR,
Prof. univ. dr. ing.
RADU Sorin Mihai