​ ORDONANȚA MILITARĂ nr. 4 din 29.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19


Având în vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, aprobată prin Hotărârea nr. 15 din 29.03.2020,

În temeiul art. 4 alin. (2) și (4) din Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență la nivel național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct.1 și 3 din anexa nr. 2 la același decret și al art. 20 lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare,

Ministrul afacerilor interne emite următoarea

Ordonanță militară

Art.1 – (1) Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în exteriorul locuinței/gospodăriei, este permisă și în afara intervalului orar 11.00-13.00 dacă aceasta se face pentru rezolvarea problemelor de natură medicală, precum tratamentele oncologice planificate, dializă etc. folosind mijloacele proprii de deplasare sau ale familiei/susținătorilor sau, după caz, mijloacele de transport sanitar special destinat.
(2) Pentru verificarea motivului deplasării în situațiile prevăzute la alin. (1) se prezintă o declarație pe propria răspundere completată în prealabil, care trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura.
(3) Circulația persoanelor prevăzute la alin.(1), în afara locuinței/gospodăriei, este permisă și în intervalul orar 20.00 – 21.00, dacă aceasta se face pentru a asigura nevoile animalelor de companie/domestice doar în proximitatea locuinței/gospodăriei. Declarația pentru acest interval orar nu este necesară atunci când deplasarea se face în acest scop.
(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.2 – (1) Operatorii economici care comercializează alimente și produse de strictă necesitate și care își desfășoară activitatea în condițiile dispuse prin ordonanțe militare în perioada stării de urgență își vor organiza programul de lucru pentru a facilita și a asigura, cu prioritate, accesul persoanelor de peste 65 de ani în intervalul orar 11.00-13.00, limitând, în acest interval, accesul persoanelor din alte categorii de vârstă.
(2) Măsura se aplică începând cu data de 30 martie 2020.

Art.3 – (1) Persoanele care părăsesc locul în care au fost carantinate, fără aprobarea autorităților competente, vor fi sancționate contravențional conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, și vor fi obligate să reia ciclul de 14 zile de carantinare, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor.
(2) Persoanele care nu respectă condițiile izolării la domiciliu și sunt identificate în afara spațiului de izolare, vor fi sancționate contravențional conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, și vor fi obligate să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor.
(3) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.4 – (1) La intrarea în țară, pentru protejarea propriilor familii, conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone optează pentru carantinare/izolare, dar nu mai mult de 14 zile, în perioada dintre curse, pentru una dintre următoarele modalități de protecție împotriva răspândirii COVID-19:
a) carantinarea în spații puse la dispoziție de către angajator;
b) izolarea la domiciliu împreună cu toate persoanele cu care locuiesc/se gospodăresc, sau singuri, în alt spațiu locativ disponibil;
c) carantinarea la cerere, în spațiile puse la dispoziție de autoritățile administrației publice, cu suportarea cheltuielilor aferente carantinării.
(2) Opțiunea pentru una dintre modalitățile prevăzute la alin. (1) se materializează prin completarea, de către conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, a unei declarații pe propria răspundere prin care își asumă una dintre cele 3 variante de carantinare/izolare.
(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și piloților de aeronave și personalului navigant.
(4) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020.

Art.5 – (1) Se instituie, pentru o perioadă stabilită de angajator, măsuri de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru personalul care ocupă funcții esențiale pentru asigurarea funcționării producției, transportului și distribuției energiei electrice și gazelor naturale, a activităților de întreținere și mentenanță a echipamentelor și instalațiilor specifice, precum și a celorlalte activități de aprovizionare, respectiv, extracție, producție și procesare a resurselor și materiilor prime și/sau semiprocesate energetice necesare funcționării corespunzătoare Sistemului Energetic Național în concordanță cu prevederile Planurilor proprii de continuitate a activităților de bază în cazul instituirii stării de urgență pe teritoriul României.
(2) Refuzul izolării preventive de către personalul prevăzut la alin.(1) atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.
(3) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020, ora 12.00.

Art.6 – (1) Autoritățile administrației publice locale vor asigura montarea de dispozitive cu soluții dezinfectante la toate intrările blocurilor de locuințe situate pe raza unității administrativ-teritoriale și vor dezinfecta periodic lifturile, casa scărilor și alte spații comune.
(2) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020.

Art.7 – (1) Ministerele cu rețea sanitară proprie și autoritățile administrației publice locale care au în subordine sau în coordonare unități sanitare vor asigura la cerere spații hoteliere destinate repausului între ture sau gărzi personalului din sistemul public sanitar, în vederea prevenirii răspândirii virusului COVID-19 în rândul cadrelor medicale sau al familiilor acestora.
(2) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020.

Art.8 – (1) În perioada stării de urgență prețurile la energie electrică și termică, gaze naturale, alimentare cu apă, salubritate și carburanți nu pot fi majorate peste nivelul practicat la data emiterii prezentei ordonanțe militare, acestea putând fi doar diminuate în funcție de cerere și ofertă.
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.9 – (1) În perioada în care este instituită starea de urgență, alertele sanitare, comunicatele, textele, materialele fotografice și audio-video cu mesaje de interes public care sprijină măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19, guvernamentale și/sau sponsorizate de către operatorii economici publici sau privați, persoane fizice sau organizații neguvernamentale, vor fi mediatizate gratuit și se vor adăuga ca timp suplimentar spațiului alocat pentru publicitate.
(2) Difuzarea categoriilor de mesaje prevăzute la alin. (1) va fi solicitată radiodifuzorilor sau instituțiilor mass-media de către Grupul de comunicare strategică din cadrul Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență și se vor identifica în momentul difuzării cu mențiunea „Mesaj de utilitate publică.”
(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.10 – (1) Pe perioada stării de urgență se autorizează Centrul de Cercetări Științifice Medico-Militare, Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN și Ecologie, Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare și Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” pentru avizarea/autorizarea materialelor, componentelor, echipamentelor și dispozitivelor medicale necesare pentru prevenirea și combaterea răspândirii, precum și pentru tratamentul infecției cu virusul SARS-CoV-2, respectiv a biocidelor.
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.11 – (1) Transportul maritim și pe căile navigabile interioare, accesul navelor în porturile românești, precum și inspectarea și operarea navelor se desfășoară fără restricții, cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire a infectării cu COVID-19, impuse de Ministerul Sănătății.
(2) Se interzice accesul piloților la bordul navelor maritime și fluvio-maritime, sosite din zonele de risc roșu sau galbene, dacă nu dispun de echipamentul de protecție stabilit de Ministerul Sănătății.
(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.12 – (1) După alineatul (2) al articolului 3 din Ordonanța militară nr.2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.232 din 21 martie 2020, se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins:
„(3) Interdicția privind circulația persoanelor într-un grup mai mare de 3 persoane se aplică exclusiv circulației pietonale.”

Art.13 – (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe militare:
a) Poliția Română, Jandarmeria Română și poliția locală, pentru măsurile prevăzute la art.1;
b) Poliția Română, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și poliția locală, pentru măsura prevăzută la art.2;
c) Poliția Română, Poliția de Frontieră Română, Jandarmeria Română, poliția locală, direcțiile de sănătate publică și conducătorii autorităților administrației publice locale, pentru măsurile prevăzute la art.3 și 4;
d) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, pentru măsura prevăzută la art.5;
e) Ministerul Sănătății și Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru măsurile prevăzute la art.11.
(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art.1-5 și art.11 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Art.14 – (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre conținutul prezentei ordonanțe militare.

Ministrul Afacerilor Interne
Ion Marcel Vela

7 comentarii la „​ ORDONANȚA MILITARĂ nr. 4 din 29.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

 • 29 martie 2020 la 22:32
  Permalink

  Deci pe scurt toti minerii si cei care lucreaza in minerit vor fi izolati de familii incepand cu 31 martie ora 12:00.

  Răspunde
 • 30 martie 2020 la 09:47
  Permalink

  nici o problema , sunt destule baraci unde se ascund chiulaii

  Răspunde
 • 30 martie 2020 la 10:42
  Permalink

  DOREL DE LA APASERV
  In plina epidemie de Coronavirus, cativa jegosi de la APASERV, au considerat ca mai important este sa taie apa pe cateva cartiere si strazi din Petroani, lasand populatie fara o sursa de apa cand este atat de important sa ne spalam cu multa apa si sapun in plina epidemie si mai mult in situatie de urgenta de grad patru.
  Cum de li-se permite acestor jegosi penali de la APASERV, sa continule lucrarile cand prin ordonanta de urgenta se suspenda astfel de activitati daca nu sunt o urgenta justificata.
  Cea ce fac acesti jegosi de la APASERV prin intermediul firmei care executa lucrarile, in acesta perioada de criza epidemica de grad 4, este un act criminal la adresa oamenilor.
  SPER CA CINE TREBUIE SA SE SESIZEZE DIN OFICIU SI SA-I FACA PE ACESTI JEGOSI SA RASPUNDA PENAL.
  Cea ce fac in aceasta perioada exceptionala de criza aceti indivizi, este un act criminal.
  CRETINI ASTIA DE LA APASERV SI FIRMA CARE EXECAUTA LUCRARILE, NU INTELEG GAVITATEA SITUATIEI LA NIVEL NATIONAL !
  ASTEPTAM SA VEDEM CATEVA DOSARE PENALE SI TOATE LUCRARILE DE SANTIER SUSPENDATE.

  Apa este taiata de la data de:
  30-03-2020
  ! PETROSANI
  Intre orele: 09:00 – 16:00
  Zona: Cartier Dimitrov cu strazile :-9 Mai,13 Septembrie,Aleea Crangului,Aleea Florilor,Aleea Lileacului,Aleea Pinului,Catrier Carpati,Ion Creanga,Minerului,Petru Maior, Vilelor.

  Răspunde
  • 30 martie 2020 la 17:29
   Permalink

   Ar trebui s? î?i fie ru?ine ca jigne?ti ni?te oameni care nu au nici o vina. Firma Zona D a lui Tama? este cea vinovat? ?i pentru lucrarea de proasta calitate ?i pentru faptul c? zilnic ei sparg conductele din cauza ca lucreaz? sub influenta alcoolului. Asa ca nu mai acuza oamenii care lucreaz? la Ape ?i care vin sa repare ce stric? Zona D.

   Răspunde
   • 30 martie 2020 la 18:15
    Permalink

    Stupid Cow si firma asta care gaureste tevile din cauza ca este o firma de cacat cu muncitori prosti calificati si betivi, angajati la kilogram nu cumva lucreaza sub coordonarea si aprobarea APASERV. Chiar crezi ca sefii aia de santier sparg si darama ce vor ei si muschi lor ?
    Tu ce crezi ca, imbecili astia s-au apucat de nebuni sa faca Petrosaniul praf,
    fara sa aiba coordonarea si aprobarea unei institutii de stat specializata in acest domeniu.
    Nu cu cumva sub tutela APASERV se intampla imbecilitatile astea ?
    Ia mai gadeste idioat-o
    Stupid Cow, daca tot te-a angajat ma-ta pe pile de partid la APASERV, stai dracu acolo in ghenunchi sub birou unde ti-e locul si practica-ti meseria pe care o cunosti, nu incerca sa-ti folosesti curul in a emite ipoteze si constatari.
    Curul il folosesti unde te-ai angajat pe pile de partid ! La Avram poti sa i-o sugi nu mie. Nu am nici o legatura cu angajarea ta in APASERV.
    Stupid Cow !
    Sa lasi populatia fara apa curenta in perioada de epidemie coronavirus, cand in alte tari se moare pe capete, asta se cheama crima cu premeditare si cineva va trebui sa plateasca acesta nebunie.
    SPER CA INSTITUTIILE SPECIALIZATE ALE STATULUI SA SE AUTOTSESIZEZE in vederea deschideri unui doasar penal !!!

    !!! CEL MAI INDICAT LUCRU IN ACEST MOMENT ESTE O AMENDA CAT VILA LUI AVRAM SI NISTE DOASRE PENALE, CELOR DE LA APASERV SI FIRMEI CARE EXECUTA LUCRARILE IN ACEASTA PEROADA CAND ESTE EMISA O ORDONATA MILITAR 4 IN PERIOADA DE EPIDEMIE DE CORONAVIRUS.

    Răspunde
 • 30 martie 2020 la 11:03
  Permalink

  Acuma cu ordonanata asta de urgenta numar 4 care spune ca se plafoneaza pretul la energie electrica o sa vedeti cum au sa inceapa sa taie si curentul regulata pentru a mai fura ceva dela amaratul asta de popor roman.
  Asa ca pregatitiva cu lanterne si baterii. Hoti de la electrica au sa dea navala daca nu mai pot sa ridice preturile la elecricitate pe o perioada de timp.
  Ce credeti ca au sa renunte la viata lor de lux chiar si cand tara a luat foc ??????

  Răspunde
 • 30 martie 2020 la 12:47
  Permalink

  si cine este de vina ?noi prostimeaptr ca le permitem,ne meritam soarta

  Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.