Rãzboiul declaratiilor în problematica termoficãrii

Datorii rostogolite, societãti de termoficare intrate în insolventã sau faliment sunt doar câteva din cauzele pentru care CEH nu a putut recupera creantele de la rãu-platnici. Oficialii Complexului Energetic Hunedoara reactioneazã în urma pozitiei senatorului Cristian Resmeritã care solicitã ministrului Energiei sã trimitã Corpul de Control la Complexul Energetic Hunedoara. Datoriile societãtilor de termoficare din Valea Jiului cãtre Complexul Energetic Hunedoara sunt de ordinul sutelor de milioane. În principiu este vorba de datorii istorice.

Iatã care este pozitia oficialã a CEH legat de furnizarea agentului termic:

“În urma preluãrii de cãtre mass media a informatiei referitoare la interpelarea adresatã Ministerului Energiei de cãtre dl senator Cornel Cristian Resmeritã, facem urmãtoarele precizãri:
Pentru a întelege complexitatea aspectelor legate de situatia curentã a activitãtii de furnizare a agentului termic în Valea Jiului, considerãm utilã prezentarea unui scurt istoric. Începând cu anul 1981, în Valea Jiului, încãlzirea locuintelor si asigurarea apei calde menajere  s-a realizat, în sistem  centralizat, în localitãtile Petrosani, Aninoasa, Vulcan si Lupeni, prin intermediul grupurilor energetice din cadrul Termocentralei Paroseni – în prezent sucursalã a Complexului Energetic Hunedoara. Reteaua de termoficare (transport si distributie) a Vãii Jiului a fost proiectatã la sfârsitul anilor ’70, pe baza calculelor tehnico economice care au tinut cont de ansamblul sistemului si în special de necesitatea asigurãrii necesarului de energie termicã în sistem centralizat pentru toti consumatorii racordati la acest sistem, precum si pentru locuintele care urmau sã fie construite, conform planului de dezvoltare urbanã din acea perioadã.
Sistemul de termoficare din Valea Jiului este constituit din: SACET – CET Paroseni, douã magistrale si retele de distributie, precum si consumatori urbani si industriali. Cele douã magistrale de termoficare si punctele termice ce deservesc orasele mai sus amintite, au fost în proprietatea unei singure regii de termoficare, respectiv IGCL PETROSANI, pânã în anul 1987, când magistralele de termoficare si racordurile au fost predate printr-un PROTOCOL de preluare nr. 61012/ 23.06.1987 Sucursalei Electrocentrale Paroseni, regia localã de termoficare administrând doar punctele termice si retelele secundare. Precizam cã, atunci când a fost realizatã actuala Instalatie de Termoficare Valea JIULUI, investitia a fost realizatã din fonduri publice, pentru toatã Valea JIULUI de cãtre I.G.C.L. Petrosani care deservea toate orasele racordate la SACET, unitate care era în subordinea CPJ – HUNEDOARA. Dupã 1990, Regia de termoficare Petrosani s-a divizat, înfiintându-se astfel 4 societãti comerciale având ca obiect de activitate distributia energiei termice, fiecare oras al Vãii Jiului având o societate de distributie a energiei termice cu actionar principal Consiliul Local al fiecãrei unitate administrative eritorialã, respectiv Petrosani, Vulcan, Lupeni si Aninoasa. Sistemul de termoficare din Valea Jiului, a fost proiectat pentru o capacitate de 35.268 consumatori (apartamente racordate la sistemul centralizat, agenti economici si institutii publice de pe raza municipiilor Petrosani, Vulcan, Lupeni si a orasului Aninoasa).
I. Municipiul Petrosani
În prezent, activitatea de distributie a agentului termic cãtre populatie se realizeazã prin operatorul S.C. Termoficare S.A. Petrosani, cu sediul în Municipiul Petrosani, str. Mihai Eminescu nr. 15- 18, în baza conventiei încheiate pentru iarna 2017-2018, societate aflatã în procedurã generalã de insolventã prevãzutã de Legea nr. 85/2006. Cererea de deschidere a procedurii generale de insolventã a fost formulatã de cãtre debitoarea S.C. Termoficare S.A. Petrosani, care si-a manifestat intentia de reorganizare a activitãtii potrivit dispozitiilor legale in vigoare. Prin sentinta nr. 28/F/17.01.2011 a Tribunalului Hunedoara a fost admisã cererea debitoarei, dispusã deschiderea procedurii generale de insolventã fatã de aceasta, în calitate de administrator judiciar fiind desemnatã firma SP Heral Consult IPURL cu sediul în Orãstie, str. Nicolae Bãlcescu, nr.42, judetul Hunedoara. În cadrul Adunãrii Generale a Creditorilor din data de 25.03.2011 s-a hotãrât continuarea perioadei de observatie a societãtii si s-a ales comitetul creditorilor din care fac parte SE Paroseni – S. CEH.SA, Primãria Municipiului Petrosani si Consiliul Local al Municipiului Petrosani. Potrivit dispozitiilor Legii nr.85/2006, a fost întocmit un plan de reorganizare pentru o perioada de maxim 3 ani, plan aprobat de creditori si confirmat de cãtre judecãtorul sindic, prin Sentinta nr. 1264/18.09. 2012, societatea continuându-si activitatea, sub supraveghere, urmând a achita creantele conform Planului de  reorganizare. Creantele din energia termicã livratã conform facturilor existente în sold sunt în sumã de 62,331,925.80 lei, din care 38.999.280,41 lei c/val. energie termica si 23.332.645,39 lei penalitãti. Suma înscrisã la masa credalã este de 57.100.346,04 lei
Sistemul de distributie aferent Municipiului Petrosani a fost proiectat si realizat pentru 13.717 consumatori. În prezent, în Municipiului Petrosani, totalul apartamentelor bransate este în numãr de 2.265 (reprezentând circa 17% din capacitatea ei), la care se adaugã 33 gospodãrii individuale, 11 institutii publice si 187 agenti economici. Distributia energiei termice se face printr-un numãr de 33 puncte termice, cu o putere instalatã de 78,18 Gcal/orã din care pentru încãlzire 68,15 Gcal/orã si apã caldã 10,03 Gcal/orã, lungimea retelei de distributie fiind de 54.804 m. Toate punctele termice sunt echipate cu sisteme de pompare de ultimã generatie, cu schimbãtoare de cãldura. Din punctul de vedere al retelelor termice, procentul de reabilitare al acestora este de circa 40,8%, cele mai multe retele reabilitate fiind în zona de Nord a orasului.

 1. Municipiul Vulcan

În prezent, activitatea de distributie a agentului termic cãtre consumatori (institutii publice) se realizeazã prin operatorul S.C. Pregoterm S.A. Vulcan, în baza unei conventii încheiate cu S. CEH-SA – SE Paroseni pentru furnizare agentul termic pentru iarna 2017-2018, doar pentru institutiile  publice (spital, scoli, grãdinite). Anterior, activitatea de distributie a agentului termic cãtre populatie si agentii economici s-a realizat prin operatorul S.C. Edil Therma S.A., societate care a fost lichidatã în urma procedurii de faliment, conform Legii nr.85/2006. Deschiderea procedurii falimentului împotriva debitorului s-a fãcut prin Sentinta nr.744/F/2010 din data de 11.08.2010, pronuntatã de Tribunalul Hunedoara în dosarul nr. 3769/97/2009, în temeiul art. 108 alin.1 si art.109 alin.1 si 2 din Legea nr.85/2006. Lichidator judiciar în cauza a fost numit Quantumm SPRL cu sediul in Deva , str. Mãrãsti, bl.D3, sc.4, ap.44, judetul Hunedoara, fost administrator judiciar al debitoarei. Creantele din energia  termicã livratã conform facturilor existente în sold la data de 30.11.2017 pentru SC Edil Therma SA sunt în suma de 27.845.712,12 lei din care 16.942.392,56 lei c/val. energie termicã si 10.903.319,56 lei  penalitãti. În data de 30.11.2017, suma de 27.845.712,12 lei a fost înregistratã pe pierderi din creante clienti ca urmare încheierii procedurii de faliment si sentintei definitive numãrul 702/F/09.11.2016. Dupã intrarea în procedurã de faliment a S.C. Edil Therma S.A., activitatea de distributie a energiei termice a fost preluatã de cãtre S.C. Pregoterm S.A., societate din care s-a desprins S.C. Termoficare S.A. Vulcan care si-a asumat activitatea de distributie energie termicã la nivelul municipiului Vulcan, inclusiv creantele si datoriile din aceastã activitate. Distributia energiei termice s-a derulat prin SC Termoficare SA Vulcan, pânã în data de 08.02.2016, când Adunarea Creditorilor a hotãrât sistarea livrãrii agentului termic în sistem centralizat pentru Municipiul Vulcan. SC Termoficare SA Vulcan a intrat în faliment în anul 2014 – Dosar insolventã nr. 6100 /97/ 2014.
Creantele din energia termicã livratã conform facturilor existente în sold pentru SC Termoficare S.A. Vulcan sunt în sumã de 11.859.070.18 lei din care 9.099.481,40 c/val. energie termicã si 2.759.588,78 lei penalitãti. Suma înscrisã la masa credalã este de 11.200.668,21 lei. Sistemul de distributie si furnizare a energiei termice din Municipiul Vulcan este constituit din: – puncte termice, inclusiv module termice; – retele de distributie agent termic secundar pentru încãlzire; – consumatori. Transferul cãldurii de la agentul termic primar la agentul termic secundar, pentru alimentarea consumatorilor cu încãlzire, era realizat prin intermediul unor echipamente si instalatii amplasate în cadrul celor 14 puncte termice si 5 module termice functionale în Municipiul Vulcan si deservea un numãr de 8290 consumatori. În prezent, se mai furnizeazã agent termic doar la institutii publice/UAT din cadrul Municipiului Vulcan.

III. Municipiul Lupeni

Activitatea de distributie a agentului termic cãtre populatie s-a realizat prin operatorul S.C. Universal Edil S.A. Lupeni, cu sediul in municipiul Lupeni, str. Bãrbãteni, nr.163, judetul Hunedoara, societate aflatã în procedura simplificatã de insolventã (faliment) prevãzutã de Legea nr.85/2006. Cererea de deschidere a procedurii simplificate de insolventã a fost formulatã de cãtre debitoarea S.C. Universal Edil S.A. Lupeni. Prin sentinta nr. 800/F/31.05.2011 pronuntatã de judecãtorul sindic în dosarul nr. 3988/97/2011 a Tribunalului Hunedoara, a fost admisã cererea debitoarei, dispusã deschiderea procedurii simplificate de insolventã fatã de aceasta în baza art. 32 alin.1 din Legea nr.85/2006, în  calitate de administrator judiciar fiind desemnatã firma General Activ Expert IPURL cu sediul în Petrosani, str. Carpati, bl.2, sc.7, ap.1, judetul Hunedoara.
La data de 19.08.2011 a avut loc Adunarea Generala a Creditorilor debitorului S.C. Universal Edil S.A. Lupeni, ocazie cu care a fost ales si comitetul creditorilor din care fac parte: S.C. Electrocentrale Paroseni S.A., Directia Generala a Finantelor Publice Hunedoara, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.
În Municipiul Lupeni, distributia energiei termice s-a fãcut, pânã în data de 05.02.2016, prin SC Universal Edil SA Lupeni (în faliment), datã la care, prin procesul verbal nr.185/05.02.2016 al sedintei Adunãrii creditorilor, Societatea Complexul Energetic Hunedoara – prin administrator special Casa de Insolventã GMC SPRL – creditor ce detine creante în proportie de 100%, a hotãrât sistarea livrãrii agentului termic în sistem centralizat cãtre aceastã societate aflatã în faliment.
Creantele din energia termicã livratã conform facturilor existente în sold pentru SC Universal Edil SA Lupeni sunt în sumã de 30.216.574,68 lei, din care 16.313.990,24 c/val. energie termicã si13.902.584,44 lei penalitãti. Suma înscrisã la masa credalã este de 30.209.216,05 lei, la data deschiderii procedurii creantele fiind în sumã de 34.711.338 lei. Sistemul de alimentare cu energie termicã se realiza prin intermediul celor 14 puncte termice dispuse pe raza municipiului Lupeni. Toate punctele  termice erau dotate cu schimbãtoare de cãldurã cu plãci. Lungimea retelelor de distributie proiectate initial a fost de 52 km pentru alimentarea cu energie termicã si apã caldã menajerã a 9020 de consumatori. În momentul de fatã, nu se mai furnizeazã agent termic în Municipiul Lupeni.

 1. Orasul Aninoasa
  Activitatea de distributie a agentului termic cãtre populatie s-a realizat prin operatorul D. S.C. CITADIN S.A. Aninoasa, societate cãreia i s-a sistat livrarea de agent termic din anul 2007 pe motiv de neplatã si care, prin sentinta numãrul 59/F/2016, a fost închisã prin procedurã de faliment. Creantele din energia termicã livratã pentru SC CITADIN SA Aninoasa, conform facturilor existente în sold la data de 29.02.2016, datã la care suma a fost trecutã pe pierderi din creante clienti, au fost în sumã de 1.794.298,54 lei. Facem precizarea cã nerecuperarea creantelor nu este imputabilã S. CEH-SA în conditiile în care societatea a uzat de toate pârghiile legale pentru solutionarea stingerea acestora. Pe parcursul întregii perioade în care a furnizat agent termic, SE Paroseni a fãcut eforturi deosebite pentru a asigura confortul termic cât mai ridicat al beneficiarilor acestui serviciu, strãduindu-se sã compenseze prin dedicatie si profesionalism dificultãtile financiare, lipsurile materiale si conditiile meteorologice nefavorabile. Cu toate acestea, administrarea unei retele de termoficare atât de extinse a depãsit puterea de gestionare a producãtorul agentului termic, astfel încât, în anul 2012, din initiativa prefectului de la acea vreme, dl Sorin VASILESCU, s-a lansat ideea „înfiintãrii unui operator unic care sã furnizeze locuitorilor Vãii Jiului agent termic în sistem centralizat” ca o consecintã „a discutiilor purtate în ultima perioadã de cãtre toate autoritãtile si institutiile implicate în gestionarea aspectelor care tin de problematica socialã.”
  Ideea a prins contur si, în anul 2014, s-a materializat prin înfiintarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarã (ADI) Termoficare prin intermediu cãreia urmau sã se gãseascã solutii pentru implicarea autoritãtilor locale în reabilitarea retelei de termoficare astfel încât furnizarea agentului termic sã poatã fi realizatã în conditii optime si sã redevinã accesibilã în toate localitãtile Vãii Jiului. Din pãcate, aceastã initiativã a rãmas si la aceastã orã la stadiul unor discutii axate pe perspectiva preluãrii de cãtre autoritãtile publice locale a magistralelor de termoficare, precum si întocmirea prin ADI Termoficare Valea Jiului a documentatiilor necesare pentru atragerea de fonduri nerambursabile si din alte surse, în vederea realizãrii lucrãrilor de investitii necesare pentru modernizarea sistemului de termoficare din Valea Jiului în conformitate cu art. 18 din Legea nr. 325/2006 – privind serviciul public de alimentare cu energie termicã. În aceste conditii, gestionând singurã atât o situatie financiarã dificilã cât si o retea de termoficare extinsã si învechitã, SE Paroseni reuseste în fiecare iarnã sã asigure furnizarea agentului termic, respectându-si obligatiile care îi revin.
  Meritul acestei reusite revine în primul rând beneficiarilor care înteleg cã de plata acestui serviciu depinde continuarea furnizãrii agentului termic si, în al doilea rând, angajatilor implicati, direct sau indirect, în întreg lantul activitãtilor care conduc la asigurarea confortului termic al populatiei.
  Pentru asigurarea continuitãtii livrãrii agentului termic cât si pentru asigurarea functionãrii Termocentralei Paroseni în urmãtorii ani si implicit utilizarea cãrbunelui extras în unitãtile miniere din Valea Jiului, S.CEH.SA – S.E. Paroseni a realizat investitii pentru eficientizarea capacitãtilor de productie din aceasta termocentrala, productie ce urmeazã a fi realizatã cu respectarea tuturor cerintelor de mediu în vigoare. În sustinerea acestei afirmatii mentionãm cã au fost realizate reabilitarea Grupului IV de 150 MWh si 150 Gcal (investitie de aprox 150 mil. USD), construirea unui CAF de 103,2 Gcal. Sunt în curs de finalizare investitiile în vederea conformãrii la cerintele de mediu în vigoare. Blocul IV este singurul din România care îndeplineste cerintele de mediu privind Nox, se situeazã în limitele admise privind nivelul pulberilor si, la finalizarea unui efort investitional de 65.300.000 Euro, va fi conform în ceea ce priveste emisiile de SO2 si transportul/depozitarea zgurii si cenusii.
  S. CEH-SA subliniazã încã o datã faptul cã instalatiile din cadrul SE Paroseni sunt pregãtite sã furnizeze agent termic cãtre toate localitãtile din Valea Jiului cu conditia preluãrii magistralei de transport în administrarea autoritãtilor locale în vederea reabilitãrii si rentabilizãrii acesteia.
  Biroul de presã al S. CEH-SA”
  Reamintim faptul cã senatorul Cristian Resmeritã a solicitat Corpul de Control la CEH pentru a verifica modul în care conducerea administrativã si executivã a societãtii a încercat sã recupereze datoriile.
  Monika BACIU

4 thoughts on “Rãzboiul declaratiilor în problematica termoficãrii

 • 15 aprilie 2018 at 19:16
  Permalink

  Daca sar schimba tevile de termoficare in valea jiului de la Termocentrala Paroseni pana la usa apartamentelor atunci ar fi rentabila Termoficare iar CEH ar fi si el rentabil .

  Reply
 • 15 aprilie 2018 at 20:45
  Permalink

  Doar pana la usa apartamentelor?Adica treaba de mantuiala!Eu vreau sa le schimbe si in apartament si tevile sa fie din platina!

  Reply
 • 17 aprilie 2018 at 16:09
  Permalink

  din inox numai sunt bune?

  Reply
 • 17 aprilie 2018 at 16:11
  Permalink

  poate sa puna de orice nu las centrala de apartament pe tevile lor

  Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *