Greseala instantei prelungeste litigiul dintre INSEMEX si administratia de la Petrosani

O solutie a Tribunalului Hunedoara într-un litigiu între municipiul Petrosani si INSEMEX a fost casatã de Curtea de Apel Alba Iulia, iar dosarul a fost trimis spre rejudecare. În joc sunt sume de bani de ordinul milioanelor de lei.
Act administrativ din 2016
Divergentele fiscale dintre cele douã pãrti încep în anul 2016. Atunci, cei de la Serviciul de Constatare si Impunere Persoane Fizice si Juridice Petrosani au emis un act administrativ prin care executau silit INCD INSEMEX. Cei de la Serviciul de Taxe si Impozite Locale au identificat mai multe clãdiri pe care cei de la INSEMEX nu le-au declarat, astfel cã pentru acestea nu a fost plãtit impozitul aferent. Valoarea impozitului restant a fost calculatã la un milion de lei.
Impozit pe clãdiri pentru care nu se percep taxe
Functionarii Serviciului de Constatare si Impunere Persoane Fizice si Juridice Petrosani au calculat impozit si penalitãti pentru câteva clãdiri apartinând INSEMEX. Este vorba de statia amestec etalon, statia îmbuteliere O2 si aer comprimat, sala de conferinte în aer liber. În acest sens au fost stabilite urmãtoarele debite 448.320,72 lei impozit datorat, diferente din anii precedenti si majorãri – STATIE AMESTEC ETALON;  545.692,56 lei impozit datorat, diferente din anii precedenti si majorãri – STATIE ÎMBUTELIERE 02 SI AER COMPRIMAT; 3.693,36 lei impozit datorat, diferente din anii precedenti si majorãri – SALÃ DE CONFERINTE ÎN AER LIBER.
Oficialii INSEMEX au formulat contestatie în data de 26 septembrie 2016 împotriva procesului verbal privind impozitul pe clãdiri datorat de persoanele juridice si împotriva deciziei de impunere emise de Serviciul de Constatare si Impunere Persoane Fizice si Juridice Petrosani.
„Prin contestatie a solicitat pârâtei sã facã aplicarea dispozitiilor art. 250 al. (1) pct. 1 si art. 285 al. (1) lit. a din Legea 571/2003 si sã constate cã pentru clãdirile STATIA ÎMBUTELIERE 02 SI AER COMPRIMAT si SALÃ DE CONFERINTE ÎN AER LIBER, nu se datoreazã impozit, fiind clãdiri care nu sunt folosite pentru activitãti economice.
Ca rãspuns la contestatie, pârâta le-a comunicat adresa nr.xxxxx/25.10.2016, prin care  le aduce la cunostintã cã „solicitarea este neîntemeiatã si nu poate fi solutionatã favorabil””, mai aratã instanta.
Invocã reglementãrile legale
Cei de la INSEMEX au invocat reglementãrile legale în vigoare, arãtând cã pentru clãdirile respective nu se percepe impozit.
“Potrivit legislatiei în vigoare (Codul fiscal – Legea 571/2003), pentru perioada de calcul a debitului, diferentelor si a majorãrilor, INCD INSEMEX nu datoreazã impozit pe clãdiri, inclusiv pe clãdirile mai sus arãtate (exceptie Statie amestec etalon unde au fost desfãsurate activitãti economice), acestea fiind clãdiri în care nu se desfãsoarã activitãti economice”, noteazã instanta. Astfel, pentru impozitul aferent perioadei ianuarie 2011 – aprilie 2013, sunt aplicabile dispozitiile art. 250 al. (1) pct. 1 din Legea 571/2003 care dispun:
“„(1) Clãdirile pentru care nu se datoreazã impozit, prin efectul legii, sunt, dupã cum urmeazã: 1.clãdirile proprietate a statului, a unitãtilor administrativ-teritoriale sau a oricãror institutii publice, cu exceptia încãperilor care sunt folosite pentru activitãti economice, altele decât cele desfãsurate în relatie cu  persoane juridice de drept public”. Potrivit HG nr. 1461 din  18 octombrie 2006 privind  înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare – Dezvoltare  pentru Securitate Minierã si Protectie Antiexplozivã –  INSEMEX Petrosani, institutul este o institutie aflatã în  coordonarea Ministerului Economiei si Comertului. Mai mult, cei de la  INSEMEX au arãtat cã pentru impozitul aferent perioadei mai 2013 – decembrie 2015, sunt aplicabile dispozitiile art. 285 al. (1) lit. a din vechiul Cod fiscal (Legea 571/2003). 
„(1) Impozitul pe clãdiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, precum si alte taxe locale  precizate la art. 282 si art. 283 nu se aplicã: a) oricãrei institutii sau unitãti care functioneazã sub coordonarea Ministerului Educatiei,  Cercetãrii si Tineretului,  cu exceptia incintelor folosite pentru activitãti economice;” Prin HG nr. 185 din 16 aprilie 2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, INCD INSEMEX trece din coordonarea Ministerului Economiei si Comertului în coordonarea Ministerului Educatiei Nationale, fiind mentionat în anexa nr. 7,poz. 28. Începând cu data de 09.02.2016, INCD INSEMEX trece în coordonarea ANCSI, organul de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridicã, în subordinea Ministerului Educatiei Nationale si Cercetãrii Stiintifice, prin care acesta îsi realizeazã atributiile în domeniul cercetãrii stiintifice, dezvoltãrii tehnologice si inovãrii, potrivit art. 17 al. (3) din HG nr. 45 din 3 februarie 2016 privind organizarea si functionarea Autoritãtii Nationale pentru Cercetare Stiintificã si Inovare (poz. 28 din anexa 3b). Drept urmare, începând cu data de 30.04.2013, data publicãrii în Monitorul Oficial a HG 185/2013, datã la care INCD INSEMEX trece în coordonarea Ministerului Educatiei Nationale, toate taxele si impozitele mentionate mai sus (inclusiv impozitul pe clãdirile care nu sunt folosite pentru activitãti economice), nu trebuiau achitate de institutul nostru. Având în vedere cele de mai sus, considerãm cã debitul aferent perioadei 2011 – 2015, calculat de pârâtã, pentru toate clãdirile care nu sunt folosite pentru activitãti economice (inclusiv STATIA ÎMBUTELIERE 02 SI AER COMPRIMAT si SALÃ DE CONFERINTE ÎN AER LIBER), nu este datorat”, mai mentioneazã instanta, potrivit rolii.ro.
Pozitia celor de la Taxe si Impozite Locale Petrosani
Reprezentantii Serviciului de Constatare si Impunere Persoane Fizice si Juridice Petrosani au invocat o serie de legi. “Pe de altã parte, motivele invocate de pârâtã prin adresa nr. xxxxx/25.10.2016, sunt neîntemeiate, deoarece: dispozitia legalã invocatã, respectiv art. 495 lit. d din Legea nr. 227/2015, face referire la scutirile de la plata impozitului pe clãdiri stabilite prin noul Cod Fiscal (Legea nr. 227/2015) si nu la scutirile prevãzute în vechiul Cod Fiscal (Legea 571/2003), care au fost invocate de noi si care trebuiau aplicate; dispozitia legalã invocatã face referire la scutirile de la plata impozitului pe clãdiri aferent anului 2016 si nu la scutirile pentru impozitul aferent anilor trecuti. Drept urmare, legea aplicabilã cu privire la modul în care se acordã aceste scutiri este cea în vigoare în perioada pentru care se solicitã scutirile (2011 – 2015), respectiv vechiul Cod Fiscal (Legea 571/2003) si nu noul Cod Fiscal (Legea nr. 227/2015).”, mai aratã motivarea instantei, potrivit rolii.ro.
În plus, într-una dintre clãdirile identificate au fost prestate activitãti economice. În acest caz este vorba de statia de amestec etalon.
Au solicitat sã fie anulate procesele verbale
Reprezentantii INSEMEX Petrosani au solicitat instantei sã „constate cã INCD INSEMEX Petrosani nu datoreazã sumele de 2.545.692,56 lei reprezentând impozit, diferente din anii precedenti si majorãri calculate de pârâtã aferente constructiei statie îmbuteliere 02 si aer comprimat si 3.693,36 lei impozit, diferente din anii precedenti si majorãri calculate de pârâtã aferente constructiei salã de conferinte în aer liber”. Totodatã cei de la institut au solicitat si anularea proceselor verbale si a deciziilor de impunere.
Oficialii INSEMEX au solicitat si suspendarea executãrii silite. Pe suma de un milion de lei s-a pus executarea silitã.
“Referitor la suspendarea executãrii actelor administrativ financiare atacate, pânã la pronuntarea unei hotãrâri definitive în cauza de fatã, arãtãm cã mãsura suspendãrii executãrii silite se impune, având în vedere sumã foarte mare prevãzutã în decizia de impunere (10 miliarde lei vechi), incertitudinea care existã în ce priveste întinderea acesteia în raport de atitudinea culpabilã a pârâtei în ceea ce priveste aplicarea dispozitiilor legale privind scutirile de la plata impozitelor pe clãdiri si nu în ultimul rând în ceea ce priveste iminenta producerii unui prejudiciu pentru institut ca urmare a indisponibilizãrii acestor sume”, au mai arãtat oficialii de la INSEMEX.
Sentintã casatã si dosar trimis spre rejudecare
Municipiul Petrosani a fãcut recurs la decizia Tribunalului Hunedoara. Lovitura de gratie a fost aplicatã de Curtea de Apel Alba Iulia, care a admis recursul celor de la primãrie, au casat sentinta de la Tribunalul Hunedoara si au trimis dosarul spre rejudecare. “Admite recursul declarat de Municipiul Petrosani  împotriva sentintei nr. 618/2017 pronuntatã de Tribunalul Hunedoara – sectia a II-a civilã, de contencios administrativ fiscal în dosar nr. 5012/97/2017. Caseazã sentinta recuratã si dispune trimiterea spre rejudecare primei instante”, aratã solutia Curtii de Apel Alba Iulia.
Potrivit Curtii de Apel Alba, una din cauzele pentru care dosarul a fost trimis spre rejudecare este faptul cã “instanta de fond si-a însusit sustinerile reclamantei fãrã a verifica ce dispozitii de procedura fiscalã au fost avute în vedere la stabilirea obligativitãtii achitãrii impozitului pe clãdiri de cãtre reclamantã”. “De asemenea prima instantã nu a verificat dacã în clãdirile STATIE AMESTEC ETALON; STATIE ÎMBUTELIERE 02 si AER COMPRIMAT; SALÃ DE CONFERINTE ÎN AER LIBER pentru care s-a stability obligativitatea achitãrii impozitului reclamanta intimatã desfãsoarã activitãti economice. Curtea constatatã ca din considerentele hotãrârii nu rezultã cã au fost analizate sustinerile pârâtei în legãturã cu  legea de procedura fiscalã care a fost avutã în vedere la emiterea actelor contestate si nici nu s-a stabilit destinatia concretã a clãdirilor”, mai aratã motivarea instantei.
Dosarul în care se va rejudeca litigiul dintre cele douã pãrti a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Hunedoara.
Monika BACIU

Un comentariu la „Greseala instantei prelungeste litigiul dintre INSEMEX si administratia de la Petrosani

  • 22 martie 2018 la 12:34
    Permalink

    guvernul psd alde sa faca investitiile promise la mina vulcan si livezeni ca sa fie rentabila huila de valea jiului

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.