Cum s-au volatilizat peste 1,1 milioane de lei?

Motorina, un combustibil puternic volatil. Nu în termeni chimici, ci în termeni financiari. În decursul a trei ani, la cele douã termocentrale din cadrul Complexului Energetic Hunedoara s-au volatilizat peste  1,1 milioane de lei. Un raport al Curtii de Conturi aratã cã în decursul anilor s-au sustras din locomotivele apartinând celor douã termocentrale sute de mii de litri de motorinã. În total, auditorii financiari au descoperit cã a fost sustrasã o cantitate de 177.068,25 litri de motorinã, echivalentul a 1.112.976,34 lei. Paguba rãmâne în “rezervorul” Complexului Energetic Hunedoara, un rezervor golit de neglijentã, nepãsare sau cu stiintã.
Termocentrala Mintia – pagubã de peste 140.000 de lei
Auditorii financiari de la Curtea de Conturi au descoperit la termocentrala Mintia o pagubã de peste 140.000 de lei. Motorina a fost sustrasã din rezervoarele locomotivelor chiar si în conditiile în care acestea aveau montate instalatii de înregistrare consum combustibil.
“În urma verificãrilor efectuate asupra modului de înregistrare, urmãrire si justificare a consumul de carburanti (motorinã) utilizati în desfãsurarea activitãtii de cãtre cele 4 locomotive aflate în patrimoniul Societãtii Complexul Energetic Hunedoara SA – Sucursala Electrocentrale Deva s-a constatat cã în data de 08.03.2011 si 10.04.2012 cu procesele verbale de receptie la terminarea lucrãrilor au fost receptionate revizii cu verificare metrologicã asupra instalatiilor de înregistrare consum de combustibil tip ICL pentru cele 4 locomotive LDE60-1658-8, LDE60-1679-6 si LDH81-08141-7, fiind eliberate buletinele metrologice (…). Reviziile si resetãrile instalatiilor tip ICL s-a realizat de cãtre SC Softronic SA conform comenzilor nr. 1432/01/03/2011 pentru anul 2011 si respectiv comanda nr. 3335/28.03.2012  pentru anul 2012. Mentionãm cã instalatiile de înregistrare consum combustibil tip ICL au fost montate pe 4 locomotive apartinând SC Electrocentrale Deva SA (actualmente Societatea Complexul Energetic Hunedoara) înainte de anul 2003 si suntproduse si furnizate de SC Softronic SRL Craiova”, aratã raportul Curtii de Conturi.
Instalatia oferã date concrete asupra consumului de combustibil, date care sunt stocate în timp real.
“Datele rezultate din mãsurãri si determinãri ale cantitãtilor de motorinã sunt înregistrate într-o memorie nevolatilã a instalatiei ICL, iar dupã un transfer a datelor din memorie la un calculator PC acestea pot fi utilizate de personal specializat pentru analize ulterioare. În data de 16 octombrie 2014 echipa de audit însotitã de reprezentantii Sucursalei Electrocentrale Deva – Serviciul de depozite si statiei de cãi ferate uzinale (CFU) din cadrul Societãtii Complexul Energetic Hunedoara SA procedeazã la verificarea indexului de consum de motorinã afisat pe panoul de comandã, respectiv a cantitãtii de motorinã aflatã în rezervor, raportate de Instalatiile de Înregistrare Consum de Combustibil tip ICL, pentru fiecare locomotivã din cele mentionate mai sus, întocmindu-se în acest sens o notã de constatare”, mai aratã raportul.
Cele patru locomotive de la termocentrala Mintia au “volatilizat” aproape 20.000 de kilograme de motorinã, echivalentul a circa 23.000 de litri. Când auditorii financiari au solicitat datele stocate, oficialii termocentralei de la Mintia au refuzat sã le furnizeze.
“Se constatã pentru cele 4 locomotive o cantitate de 19.497 kg de motorinã ca lipsã din rezervor, echivalentul a 23.210,71 litri motorinã. Potrivit manualului de utilizare al instalatiilor de Înregistrare Consum de Combustibil tip ICL (…) aceste instalatii permit memorarea modului de functionare a locomotivei în timp reali, furnizând informatii certe cu privire la momentul exact al alimentãrilor cu combustibil, consum normal de motorinã, consum anormal de motorinã cu sustragere de motorinã imediat dupã pornirea motorului diesel, nivel de motorinã cu sustragere de motorinã din rezervor, golire rezervor, sustragere motorinã, si alte informatii necesare utilizãrii în conditii optime a mijloacelor de transport de tip locomotivã.
În vederea clarificãrii minusurilor constatate din rezervor, echipa de audit a solicitat entitãtii verificate punerea la dispozitie în format electronic a datelor furnizate de instalatii de înregistrare Consum de Combustibil tip ICL pentru cele 4 locomotive în perioada 2011 – 16 octombrie 2014. datoritã faptului cã entitatea verificatã nu a putut pune la dispozitie aceste date, sustinând cã nu au fost descãrcate niciodatã aceste informatii detinute de memoria instalatiei ICL, auditorii publici externi au apelat la producãtorul si furnizorul acestui echipament SC SC Softronic SRL Craiova”, mai aratã raportul Curtii de Conturi.
Pe acest fond, în data de 30 octombrie 2014 reprezentatii firmei producãtoare, împreunã cu personalul cu atributii din domeniul exploatãrii locomotivelor din cadrul Societãtii Complexul Energetic Hunedoara SA – Suc. Electrocentrale Deva, si auditorii publici externi au procedat la culegeri de date din memoria instalatiilor  ICL montate pe cele 4 locomotive.
“Prin descãrcarea si prelucrarea datelor existente în memoriile instalatiilor ICL de cãtre firma de specialitate (…) au fost reconstituite informatii în timpi reali cu privire la momentul exact al alimentãrilor cu combustibil, a consumului normal de motorinã din rezervor, a  sustragere de motorinã, a consumului anormal de motorinã cu sustragerea de motorinã imediat dupã pornirea motorului diesel, a golirii rezervor cu motorul oprit. (…) Comparând datele descãrcate cu cele prevãzute în manualul de utilizare al instalatiilor de Înregistrare Consum de Combustibil tip ICL (…) s-a constatat cã sistematic existã sustrageri de motorinã atât în timpul functionãrii motorului cât s atunci când motorul diesel este oprit”, aratã raportul. Abaterea financiarã a fost estimatã la circa 140.000 de lei. Prejudiciul rãmâne în “rezervorul” Complexului Energetic Hunedoara.
“Valoarea estimatã a abaterii este de 140.768,34 lei (19.497 kg * 7,22 lei/kg). La determinarea valorii estimate s-a luat în calcul valoarea lei/kg din factura fiscalã nr. 6012371/ 12.11.2014 în cuantum de 7,22 lei/litru inclusiv TVA. Consecintele economico-financiare, sociale ale erorii sau abaterii  de la legalitate si regularitate – prejudicierea Complexului Energetic Hunedoara SA – Sucursala Electrocentrale Deva cu suma estimatã totalã de 140.768,34 lei”, aratã raportul.
Termocentrala Paroseni – pagubã de aproape UN MILION DE LEI
Aceeasi situatie s-a constatat si la termocentrala de la Paroseni, numai cã aici paguba este de 10 ori mai mare decât la Mintia. Aproape un milion de lei este prejudiciul de pe urma sustragerii unei cantitãti enorme de motorinã din locomotive.
“Urmare a verificãrilor efectuate s-a constatat cã la nivelul Societãtii Complexul Energetic Hunedoara SA – Sucursala Electrocentrale Paroseni existã în proprietate 3 locomotive (…), din cele trei, locomotiva LDE – 2100 CP nu mai functioneazã începând cu luna aprilie 2011. Pentru mãsurarea cantitãtii de motorinã aflatã în rezervorul principal al locomotivei si a consumului de motorinã, personalul de specialitate solicitã conducerii Societãtii Electrocentrale Paroseni în data de 01.09.2011 achizitionarea a 3 instalatii de Înregistrare Consum Combustibil pentru Locomotive tip ICL. Conform documentelor ce au stat la baza contractului de achizitie, conducerea Societãtii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice Electrocentrale Paroseni SA, actualmente Sucursala Electrocentrale Paroseni aprobã achizitionarea a doar unei singure instalatii de mãsurare combustibil tip ICL,  instalatie ce se monteazã pe locomotiva LDE – 1250CP – 030 în data de 11.10.2012”, aratã raportul Curtii de Conturi.
Inspectorii financiari de la Curtea de Conturi au recurs la aceleasi metode pentru a afla consumul de combustibil al locomotivelor.
“Având în vedere faptul cã pe locomotiva LDE 1250CP – 030 este montatã instalatie ICL, instalatie ce oferã date exacte si în timpi reali cu privire la momentul exact al alimentãrilor cu combustibil, a consumului normal de motorinã, a nivelului de motorinã din rezervor, a sustragerilor de motorinã, a consumului anormal de motorinã cu sustragere de motorinã imediat dupã pornirea motorului diesel, a golirii rezervorului cu motorul oprit, conform manualului de utilizare ICL versiune: 22 martie 2010, echipa de audit a efectuat o verificare asupra datelor furnizate în format electronic de Sucursala Electrocentrale Paroseni (…), cuprinzând perioada 11.10.2012 si pânã la 11.09.2014. Comparând datele (…) între cele douã locomotive (care desfãsoarã aceeasi activitate dar în zile diferite) se constatã un consum mediu/vagon sistematic mai mare în cazul locomotivei LDE 031 care nu are montatã instalatie de mãsurare combustibil tip ICL, fatã de consum mediu/vagon înregistrat în cazul locomotivei LDE 030 cu instalatie ICL. Astfel, din datele analizare rezultã un consum mediu/vagon înregistrat în cazul locomotivei LDE 030 (locomotiva cu instalatie ICL), în perioada 2013-2014 de 4,92 kg/vagon, iar în cazul LDE 031 (fãrã instalatie ICL) în aceeasi perioadã 2013-2014 un consum mediu/vagon de 7,17kg/vagon, adicã un consum/vagon mai mare cu 45% în cazul locomotivei LDE 031 (fãrã instalatie) în raport cu cea cu instalatie ICL (LDE 030).  De asemenea, se observã un consum mediu/vagon sistematic mai mare si pentru locomotiva LDE 030 înaintea montãrii instalatiei de mãsurare combustibil tip ICL (înainte de 11.10.2012) de 7,26 kg/vagon fatã de 4,92 kg/vagon dupã montarea instalatiei ICL, adicã un consum/vagon mai mare cu 47%. Având în vedere cele mai sus constatãm cã datele consemnate în “registru Activitate Locomotivã” pentru locomotive LDE 1250CP – 031 nu reflectã realitatea, consumul de motorinã/vagon descãrcat mai mare cu 45% fatã de cel al locomotivei LDE 1250CP – 030 nu se justificã, mijloacele de transport fiind identice sI desfãsurând aceeasI activitate”, prezintã raportul.
Abaterile constatate sunt de ordinul sutelor de mii de lei. Aproape un milion de lei este prejudiciul de la termocentrala Paroseni.

“Luând în considerare cele prezentate se constatã cã cheltuielile privind combustibilii, înregistrate în contabilitate au fost majorate nejustificat în perioada 2011 – octombrie 2014, atât cu suma estimatã de 769.041,14 lei inclusiv TVA, echivalent a 124.642 litri, reprezentând cheltuieli efectuate cu combustibilul locomotivei LDE 1250CP – 031 (locomotiva desfãsurându-si activitatea circa 43 de luni din perioada verificatã), cât si cu suma de 203.167 lei echivalent a 32.929 litri, reprezentând cheltuieli efectuate cu combustibilul locomotivei LDE 1250CP – 030 dinaintea montãrii instalatiei ICL (locomotiva desfãsurându-si activitatea circa 19 luni de activitate). Valoarea totalã estimatã total a abaterii este de 972.208 lei inclusiv TVA. Suma a fost estimatã având în vedere consumul mediu lunar înregistrat de 3.527,25 litri din anul 2013 al Locomotivei LDE 1250-030 cu instalatie ICL, an în care aceastã locomotivã a efectuat activitãti în fiecare lunã. Potrivit situatiei privind consum de combustibil locomotive din perioada 01.01. 2011 – 30.10.2014 întocmitã de Sucursala Electrocentrale Paroseni locomotiva LDE 1250CP-031 a avut un consum înregistrat în evidentele contabile de 276.314 litri. Luând în calcul un consum mediu lunar de 3.527,25 litri/lunã (furnizat de instalatia ICL) pentru o perioadã de 43 luni de activitate, rezultã un consum de 151.617,75 litri, diferenta de 124.642,25 litri (276314 l – 151.671,75 l) reprezentând cantitate de carburant decontatã nelegal în perioada 2011 – octombrie 2014, echivalent a 769.041,14 lei. De asemenea, la valoarea totalã estimatã s-a avut în vedere si suma de 203.167 lei echivalent a 32.929 litri, reprezentând cheltuieli efectuate cu combustibilul locomotivei LDE 1250CP-030 dinaintea montãrii instalatiei ICL (locomotiva desfãsurându-si activitatea circa 19 luni de activitate). pentru calculul estimativ s-a avut în vedere pretul unitar lei/litru de 4,979 lei fãrã TVA, respectiv 6,17 lei/l cu TVA din factura de achizitie nr. 6300172813/19.10.2014. Consecintele economico-financiare, sociale ale erorii sau abaterii  de la legalitate si regularitate – prejudicierea Complexului Energetic Hunedoara SA – Sucursala Electrocentrale Paroseni cu suma estimatã de 972.208 lei inclusiv TVA”, mai noteazã raportul Curtii de Conturi. Auditorii financiari au indicat si persoanele care sunt rãspunzãtoare pentru situatia creatã. De la directori de sucursale, pânã la ingineri sau mecanici de locomotivã.
Monika BACIU

One thought on “Cum s-au volatilizat peste 1,1 milioane de lei?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *