Comisia Europeanã încã nu stie de extinderea productiei de la Lupeni

Ministerul Energiei recunoaste cã încetarea activitãtii de exploatare la Mina Lupeni trebuia sã aibã loc la data de 30 septembrie 2017, conform deciziei initiale a Comisiei Europene.  Acelasi minister  aratã cã existã un  memorandum prin care statul român doreste  prelungirea activitãtii de exploatare a cãrbunelui pânã în data de 31 decembrie 2018, însã deocamdatã aceste modificãri nu au fost notificate Comisiei Europene.
“Ca urmare a notificãrii înaintate de autoritãtile române, prin Decizia nr. C(2016) 7719 final, Comisia Europeanã a autorizat în data de 24.11.2016, modificarea Planului de Închidere si a ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cãrbune necompetitive din România, prin includerea celor douã mine, Lonea si Lupeni, din cadrul SCEH SA. Termenul de sistare a activitãtii de productie pentru mina Lupeni este 30 septembrie 2017”, aratã un document al Ministerului Energiei.
În luna aprilie a acestui an, Guvernul a aprobat acordarea unui ajutor de stat pentru închiderea minelor necompetitive din cadrul CEH.
“Prin HG nr. 266/27.04.2017 privind aprobarea acordãrii ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cãrbune necompetitive din cadrul Societãtii Complexul Energetic Hunedoara – SA pentru anul 2017 publicatã în Monitorul Oficial al României la data de 04.05.2017,  s-a aprobat acordarea ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cãrbune necompetitive din cadrul Societãtii Complexul Energetic Hunedoara – SA pentru anul 2017, potrivit Deciziei 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de  cãrbune necompetitive, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 336 din 21 decembrie 2010, în cuantum de 198/830 mii lei pentru anul 2017, suportat integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Energiei”, mai aratã  documentul.
CEH – caz sensibil
Complexul Energetic Hunedoara este tratat ca un caz sensibil. În acest sens, au loc “dialoguri” cu Comisia Europeanã în vederea prelungirii termenului de închidere a unitãtilor miniere.  “Guvernul României a aprobat în sedinta din data de 05.05.2017 Memorandumul cu tema “Mãsurile propuse de autoritãtile române pentru solutionarea cazurilor sensibile de ajutor de stat aflate în analiza Comisiei Europene, care fac obiectul dialogului structurat dintre România si Comisia Europeanã” (“Memorandum”), Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA fiind unul din aceste cazuri considerate sensibile. În cuprinsul Memorandumului se retine cã este necesarã extinderea termenului de închidere în sigurantã a exploatãrii miniere Lupeni din cadrul SCEH, de la 30.09.2017 la 31.12.2018, precum si extinderea perioadei de acordare a ajutorului pentru suportarea costurilor exceptionale aferente închiderii minelor Lonea si Lupeni din cadrul SCEH pânã în anul 2027 (conform deciziei de autorizare a CE, acordarea ajutorului pentru costuri exceptionale era prevãzutã pânã în anul 2024)”, mai aratã documentul Ministerului Energiei.
Comisia Europeanã urmeazã a fi notificatã cu privire la modificãrile aduse la planul initial. Singura chestiune este aceea cã CEH trebuie sã se încadreze în sumele deja aprobate pentru închiderea celor douã unitãti miniere.
“De asemenea, în Memorandum se mentioneazã cã modificãrile Planului de Închidere referitor la minele Lonea si Lupeni din cadrul SCEH SA se intentioneazã a fi fãcute cu încadrarea în sumele deja aprobate de CE, urmând ca aceste modificãri sã fie notificate Comisiei Europene în vederea autorizãrii”, mai aratã documentul. Statul român poate decide însã mentinerea activitãtii extractive. În acest caz trebuie rambursat ajutorul de stat.
“În decembrie 2010, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Decizia 2010/787/UE a Consiliului privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cãrbune necompetitive. În temeiul respectivei decizii, industria minierã poate beneficia de sprijin de stat numai dacã acesta este necesar pentru facilitarea închiderii unei mine, fiind folosit pentru acoperirea pierderilor de productie si a costurilor exceptionale rezultate din închidere. Decizia a fost adoptatã pe fundalul unei politici a UE de încurajare a utilizãrii unor surse regenerabile de energie si trecerea la o economie cu emisii scãzute de carbon care sã fie durabilã si sigurã si în contextul importantei tot mai reduse pe care cãrbunele autohton o are în mixul energetic general al statelor membre ale UE.
Ajutoarele pentru închidere pot sã acopere pierderile din exploatare, în anumite limite, si trebuie sã se bazeze pe un plan de închidere aprobat.
În Decizia Consiliului se prevede cã o minã care a primit ajutoare de închidere trebuie sã sisteze activitãtile de minerit cel mai târziu la sfârsitul anului 2018”, aratã regulamentul 787.
Monika BACIU

Advertisements