Desi termenul de prorogare a expirat la finele lunii septembrie, zeci de clãdiri din judetul Hunedoara functioneazã fãrã autorizatie de securitate la incendiu

Statisticile existente la nivelul Inspectoratului pentru Situatii de Urgentã ”Iancu de Hunedoara” al judetului Hunedoara aratã cã în judetul Hunedoara functioneazã fãrã autorizatie de securitate la incendiu în jur de 90 de clãdiri, institutii sau obiective.
În cadrul unei conferinte de presã desfãsuratã la sediul inspectoratului prim adjunctul I.S.U. Hunedoara si reprezentantii Inspectiei de Prevenire au punctat faptul cã în acest moment existã 38 de cereri de autorizare în lucru.  Începând cu data de 01 octombrie 2017, beneficiarii sau proprietarii constructiilor care au obligatia obtinerii acestui act administrativ sunt pasibili de sanctionare contraventionalã, pentru nedetinerea acestuia.
Conform prevederilor legale, punerea în functiune, fãrã obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu, a constructiilor si amenajãrilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrãri de modificare/schimbare de destinatie, atrage dupã sine aplicarea sanctiunilor contraventionale, cu amenzi cuprinse între 20.000 – 50.000 lei. Categoriile de constructii si amenajãri care se supun avizãrii si/sau autorizãrii privind securitatea la incendiu sunt mentionate în HG 571/2016 (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/180921).
Pe lângã aplicarea legii în sfera sanctionatorie amintitã anterior, institutia noastrã reafirmã disponibilitatea pentru solutionarea situatiilor obiectivelor care functioneazã fãrã autorizatie de securitate la incendiu si intrarea în legalitate, prin certificarea îndeplinirii mãsurilor de securitate la incendiu si eliberarea actului administrativ.
Totodatã, mentionãm cã obligatia solicitãrii si obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu revine, potrivit legii, beneficiarilor/investitorilor constructiilor.
De asemenea, facem precizarea cã documentatia tehnicã, în baza cãreia se emite autorizatia de securitate la incendiu, trebuie întocmitã, conform prevederilor legale, de cãtre proiectanti si certificatã de cãtre verificatorii de proiecte, atestati. Reamintim faptul cã pentru obtinerea acestui act administrativ, institutia noastrã nu percepe taxe.
În cazul în care este constatatã încãlcarea gravã a cerintei de securitate la incendiu, inspectoratele pentru situatii de urgentã pot decide oprirea functionãrii ori utilizãrii constructiilor sau amenajãrilor, sanctiune care nu este conditionatã de existenta autorizatiei de securitate la incendiu. Criteriile pentru aplicarea mãsurii complementare de oprire a functionarii ori utilizãrii sunt reglementate în HG 915/2015 (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/172642).
La nivel national în primele opt luni ale anului 2017, s-au depus eforturi sustinute pentru solutionarea celor 22.969 solicitãri în vederea emiterii avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu.
În urma verificãrii documentatiilor tehnice si a lucrãrilor din teren, la nivel national au fost emise 3.643 avize de securitate la incendiu si 2.086 autorizatii de securitate la incendiu.
De asemenea, în perioada 01 ianuarie – 31 august a.c., inspectorii de prevenire au derulat 27.717 actiuni de îndrumare si control, pe timpul cãrora au aplicat 9.520 amenzi în cuantum de 12,2 milioane lei. Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, personalul specializat a acordat asistentã tehnicã de specialitate în 18.598 cazuri, persoanele responsabile primind îndrumare asupra aspectelor ce trebuie îndeplinite pentru a intra în legalitate. Totodatã, institutia noastrã a elaborat o platformã on-line, sub forma unui ghid practic, prin intermediul cãreia, persoanele interesate pot verifica necesitatea obtinerii actelor administrative, respectiv documentele necesare pentru eliberarea acestora.

Advertisements