CEH a încurcat planurile SNIM

Complexul Energetic Hunedoara a încurcat planurile Societãtii Nationale de Închideri Mine Valea Jiului. Neplata facturilor pentru cãrbunele livrat duce la blocaje pe mai multe planuri. Astfel, Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului a trebuit sã îsi reconfigureze planul privind disponibilizãrile.
“În bugetul de venituri si cheltuieli s-a prevãzut pentru anul 2017 ca disponibilizarea celor 378 de salariati sã se facã în douã etape în functie de epuizarea rezervelor de cãrbune deschise si pregãtite, astfel cã la data de 31.12.2017 efectivul SNIMVJ va fi de 502 persoane (880 persoane – 378 persoane). SNIMVJ este determinatã sã accelereze procesul de restructurare si ca urmare, sã efectueze concedierea colectivã în douã etape: în prima etapã, 174 salariati. Concedierea va avea loc în termen de 90 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a hotãrârii de Guvern privind aprobarea alocãrii unei sume din bugetul asigurãrilor de somaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiazã persoanele disponibilizate de la SNIMVJ SA, conform art. 2 din OUG 36/2013, estimat – începând cu data de 1 octombrie 2017. În etapa a doua, 204 salariati. Concedierea va avea loc în perioada noiembrie – decembrie 2017”, aratã hotãrârea Consiliului de Administratie al SNIMVJ.
Aceeasi hotãrâre a SNIMVJ aratã si motivele pentru care s-a recurs la aceastã mãsurã a disponibilizãrilor în douã etape.
“Aceastã mãsurã a fost luatã pentru a putea asigura plata salariilor si a achizitionãrii materialelor necesare desfãsurãrii în conditii normale a procesului de productie si pentru asigurarea securitãtii si sãnãtãtii în muncã a salariatilor
Având în vedere: neîncasarea creantelor de la Complexul Energetic Hunedoara; faptul cã Tribunalul Hunedoara a dispus suspendarea provizorie a oricãrei proceduri de executare silitã individualã declansatã împotriva debitoarei Societatea Complexul Energetic Hunedoara, pânã  la pronuntarea hotãrârii cu privire la cererea de deschidere a procedurii insolventei formulatã si înregistratã în dosarul nr. 5075/97/2016 al acestei instante; faptul cã pretul cãrbunelui pe plan mondial a scãzut de la 69 lei/Gcal, în anul 2012 la 55,59 lei/Gcal în semestrul I 2017; aparitia unor conditii tehnice si de zãcãmânt care influenteazã evolutia exploatãrii abatajelor aflate în functie si În conformitate cu prevederile art. 1, alin 1^1 si alin. 3 din OUG nr. 36/2013, facem urmãtoarele mentiuni: numãrul total de salariati existenti la data de 01.07.2017 este de 874 persoane; concedierea colectivã este motivatã de desfiintarea locurilor de muncã urmare a reducerii activitãtii, necesarã în vederea îndeplinirii obiectivelor societãtii cuprinse în Planul de Închidere (…)”, mai aratã hotãrârea CA.
Au fost stabilite mai multe criterii în baza cãrora se vor realiza concedierile colective.
“Criteriile avute în vedere pentru stabilirea ordinii de prioritate la concedieri sunt: salariatii care îndeplinesc cumulativ conditiile de vârstã standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; salariatii care îndeplinesc conditiile pensiei pentru limitã de vârstã cu reducerea vârstei standard de pensionare, conform prevederilor Legii nr. 263/2010, cu modificãrile si completãrile ulterioare, pânã la data de 31 decembrie 2017; salariatii care îsi aduc un aport redus în desfãsurarea procesului de productie datoritã absentei din unitate (indiferent de cauza absentei); alti salariati, la cerere, cu analizarea fiecãrui caz în parte de cãtre o comisie unicã stabilitã la nivelul SNIMVJ”, mai prevede documentul.
Salariatii de la SNIMVJ care îsi vor pierde locurile de muncã vor beneficia de salarii compensatorii, dar si de venituri de completare.
Monika BACIU

Advertisements