CEH obligat de Ministerul Energiei sã-si îmbunãtãteascã indicatorii de performantã

Ministerul Energiei a solicitat îmbunãtãtirea indicatorilor de performantã ai Complexului Energetic Hunedoara. Existã rezerve în ceea ce priveste continuarea activitãtii la CEH, în forma actualã.  “Având în vedere raportul auditorului independent BDO Audit SRL din data de 23. 05.2017 asupra situatiilor financiare încheiate de Complexul Energetic Hunedoara la data de 31.12.2016 si asupra raportului anual al administratorilor din data de 26.05.2016, prin Ordinul nr. 116/30.05.2017 emis de ministrul Energiei s-a solicitat Consiliului de Administratie sã prezinte în termen de 30 de zile, un program de mãsuri privind pozitia fatã de rezervele exprimate de auditorul financiar în raportul auditorului independent, cu precãdere la faptul cã existã o incertitudine semnificativã asupra capacitãtii societãtii de a-si continua activitatea. De asemenea s-a solicitat în termen de 30 de zile, un  program de restructurare si reorganizare a societãtii în vederea eficientizãrii acesteia, inclusiv pentru îmbunãtãtirea semnificativã a indicatorilor de performantã”, aratã un raport al Ministerului Energiei.  Auditorul independent aratã cã existã incertitudini în ceea ce priveste continuarea activitãtii Complexului Energetic Hunedoara.

“La 31 decembrie 2016 situatiile financiare prezintã o pierdere curentã în suma de 858.352.166 lei (…), pierdere raportatã în sumã de 2.590.274.517 lei (…), obligatii curente ce depãsesc activele curente cu suma de 1.095.092.290 lei (…), iar rata lichiditãtii curente de 0,09. Previziunile referitoare la exercitiul 2017 prezintã de asemenea un rezultat anual negativ. Aceste aspecte indicã faptul cã existã o incertitudine semnificativã care ar putea sã punã în mod semnificativ la îndoialã capacitatea societãtii de a-si continua activitatea”, aratã raportul auditorului independent.  Raportul Ministerului Energiei, aratã cã în ultimul an s-au realizat diferite demersuri pentru restructurarea societãtii.

“În sedinta de Guvern din data de 16.06.2016 a fost aprobat memorandumul cu tema “Demersurile autoritãtilor române privind cazurile sensibile de ajutor de stat aflate în analiza Comisiei Europene si propunerile de mãsuri pentru solutionarea acestora, în contextul parteneriatului bilateral propus României de Comisia Europeanã” unde, pentru CEH s-au propus urmãtoarele actiuni. În cursul lunii iulie 2016 a fost constituit grupul de lucru interministerial. În cursul întâlnirilor ce au avut loc la sediul Ministerului Energiei, au fost supuse dezbaterii urmãtoarele subiecte: identificarea unor solutii pentru continuarea activitãtii grupului 3 de la Mintia si a grupului 4 de la Paroseni, modalitãti de solutionare a problemelor de mediu, modalitatea de extragere a activelor viabile – în acest sens, au avut loc mai multe discutii detaliate cu reprezentantii Ministerului Finantelor Publice referitoare la modalitatea de transfer a activelor viabile ale CEH în patrimoniul MFP si al ANAF în cadrul procedurii insolventei, stabilirea modului în care ar urma sã se desfãsoare în continuare activitatea de asigurare a aprovizionãrii cu energie termicã în sistem centralizat în orasele Deva si Petrosani, fundamentarea necesitãtii “Serviciilor de interes economic general”, modalitatea de asigurare a “discontinuitãtii economice”, cerinta conformã cu normele UE în materie de ajutor de stat”, aratã raportul Ministerului Energiei. Restructurarea CEH vizeazã închiderea minelor Lupeni si Lonea.

“Notificarea închiderii a douã mine din cadrul Societãtii Complexul Energetic Hunedoara. În data de 08.09.2016 a fost prenotificatã Comisiei Europene intentia de modificare a ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cãrbune necompetitive din cadrul Societãtii Nationale de Închideri Mine Valea Jiului, aprobatã prin Decizia CE C (2012) 1020 final – ajutor de stat SA 33.33 România, Compania NAtionalã a Huilei SA Petrosani. Solicitarea de modificare a Deciziei vizeazã introducerea în programul de închidere a încã douã mine de huilã necompetitive, Lonea si Lupeni, din cadrul CEH si reactualizarea unor elemente din cadrul planului de închidere si a schemei de ajutor de stat de care beneficiazã SNIM. Ca urmare a notificãrii înaintatã de autoritãtile române, prin Decizia nr. C (2016) 7719 final, CE a autorizat în data de 24.11.2016, modificarea planului de închidere si a ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cãrbune necompetitive din România, prin includerea celor douã mine, Lonea si Lupeni, din cadrul CEH. Sprijinul de stat va servi, în special, la finantarea salariilor compensatorii pentru personalul disponibilizat, a programelor de reconversie profesionalã destinate fostilor angajati si a altori prestatii sociale pentru respectivii lucrãtori. Acest sprijin va fi utilizat pentru întreprinderea mãsurilor necesare de sigurantã în subteran care au legãturã cu închiderea minelor Lonea si Lupeni, pentru acoperirea pierderilor de productie ale minelor pânã la închidere, pentru reabilitarea arealelor miniere si pentru recultivarea terenurilor dupã închiderea minelor”,  mai aratã acelasi raport. Tot în contextul, restructurãrii CEH s-au fãcut si peste 800 de disponibilizãri în cursul anului trecut.

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *