Regulament nou pentru furnizarea serviciilor de apã si canalizare

Actionarul majoritar al ApaServ Valea Jiului, respectiv Consiliul Judetean Hunedoara, a aprobat noul regulament privind furnizarea serviciilor de apã si canalizare în Valea Jiului. În acest scop, Consiliul judetean Hunedoara a validat documentatia depusã de operatorul regional de apã si canalizare de la Petrosani – Apa Serv Valea Jiului – în forma elaboratã de acesta si prezentatã în plenul sedintei de la finalul lunii iunie.

Potrivit directorului general al Apa Serv Valea Jiului, Costel Avram, noul Regulament al serviciului de alimentare cu apã si canalizare defineste conditiile si modalitãtile ce trebuiesc îndeplinite pentru asigurarea serviciului, precum si relatiile dintre operator si utilizatorii acestor servicii. Prevederile regulamentului se aplicã, de asemenea, la proiectarea, executarea, receptionarea, exploatarea si întretinerea instalatiilor din sistemul public de alimentare cu apã si de canalizare.

Avram precizeazã, totodatã cã noul Regulament respectã mai multe principii, precum securitatea serviciului, tarifarea echitabilã, rentabilitatea, calitatea si eficienta serviciului, transparenta si responsabilitatea publicã, incluzând consultarea cu patronatele, sindicatele,  utilizatorii si cu asociatiile reprezentative ale acestora, continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ, adaptabilitatea la cerintele utilizatorilor, accesibilitatea egalã a utilizatorilor la serviciul  public, pe baze contractuale, respectarea reglementãrilor specifice din domeniul gospodãririi apelor,  protectiei mediului si sãnãtãtii populatiei.

”De fapt, acest document nu este altceva decât un set de norme si mãsuri aplicabile pentru tot ceea ce tine de activitatea Apa Serv Valea Jiului, de la productie si  calitatea serviciilor pe care le prestãm, la investitii si relatia cu consumatorii. Tot ceea ce trebuie sã facem pentru ca activitatea Apa Serv Valea Jiului sã se ridice la cotele de calitate pe care le doresc clientii nostri este cuprins în acest regulament. Tot aici se regãsesc o serie de proceduri care trebuiesc îndeplinite de angajatii nostri în diverse  actiuni si situatii, îndatoririle angajatilor Apa Serv si modul în care se gestioneazã diverse situatii care pot apãrea în activitatea operatorului”,  precizeazã Costel Avram, directorul general al  Apa Serv Valea Jiului. Tot prin acest nou Regulament de operare a  serviciilor publice de apã si canalizare de cãtre Apa Serv Valea Jiului este stabilit si noul contract-cadru al societãtii în relatiile cu beneficiarii sãi, împreunã cu modul de calcul al consumurilor, corelarea cantitãtilor de apã potabilã livrate cu apa menajerã evacuatã etc. S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petrosani este operator regional pentru serviciul de alimentare cu apã potabilã si de canalizare în zona localitãtilor din Valea Jiului, organizat ca societate comercialã pe actiuni, având ca actionar majoritar Judetul Hunedoara, prin Consiliul Judetean Hunedoara, persoanã juridicã care detine un procent de 52,33 % din totalul actiunilor.  S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petrosani îsi desfãsoarã activitatea potrivit Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apã si de canalizare, încheiat cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarã „Apa Valea Jiului”- în numele unitãtilor administrativ-teritoriale membre, contract înregistrat la registratura Consiliului Judetean Hunedoara sub nr.1657/19.03.2009. Potrivit acestui contract, operatorul regional de apã are obligatia exploatãrii, întretinerii si administrãrii  infrastructurii de apã si canal existente în zona oraselor  din Valea Jiului.

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarã “Apa Valea Jiului” s-a constituit în scopul reglementãrii, înfiintãrii, organizãrii, finantãrii, exploatãrii, monitorizãrii si gestionãrii în comun a serviciului de alimentare cu apã si de canalizare pe raza de competentã a unitãtilor administrativ-teritoriale membre,  precum si realizarea în comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional destinate înfiintãrii, modernizãrii si/sau dezvoltãrii, dupã caz, a  sistemelor de utilitãti  publice aferente serviciului de alimentare cu apã si de canalizare, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

Potrivit dispozitiilor Legii 51/2006 a serviciilor  comunitare de utilitãti publice si ale Legii nr. 241/2006 a serviciului public de apã, desfãsurarea activitãtilor specifice serviciului de  alimentare cu apã si de canalizare se realizeazã pe baza unui regulament al  serviciului, iar furnizarea/ prestarea serviciului de  alimentare cu apã si de canalizare se realizeazã în baza contractelor încheiate cu utilizatorii.   Prin Ordinul Presedintelui ANRSPGC nr.88/2007 a fost publicat Regulamentul – cadru al serviciului de alimentare cu apã si de canalizare, iar prin Ordinul ANRSPGC nr. 90/2007 a fost publicat contractul-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apã si de canalizare. În regulamentul serviciului si în contractul de furnizare/prestare a serviciului se detaliazã raporturile juridice dintre operator si utilizatori.

Regulamentul Serviciului de alimentare cu apã si de canalizare pentru Valea Jiului, aflat în vigoare la data prezentei, a fost adoptat prin Hotãrârea Asociatei de Dezvoltare Intercomunitarã ,, Apa Valea Jiului” în data de 27.11.2012.Contractul de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apã si de canalizare, aflat în anexa la regulament, a fost preluat din vechiul Regulament al serviciilor, cel adoptat în anul 2013 de cãtre Asociatei de Dezvoltare Intercomunitarã „Apa Valea Jiului”, dupã avizarea de cãtre ANRSC. Contractul continea clauze specifice care permiteau contractarea si facturarea individualã a serviciilor la nivel de bloc, în situatia în care nu era constituitã asociatie de proprietari, situatia fiind predominantã la nivelul Vãii Jiului. De asemenea, fiind mentinute cantitãtile de apã uzatã si apã meteoricã facturate populatiei, respectiv cantitatea de apã uzatã evacuatã de utilizatorii casnici, reprezentând 80% din cantitatea totalã de apã rece furnizatã, iar cantitatea de apã meteoricã preluatã de reteaua de canalizare pentru utilizatorii casnic fiind stabilitã la 1mc/ apartament/lunã. Odatã cu aprobarea noului Regulament de cãtre actionarul majoritar al SC Apa Serv Valea Jiului SA care este Consiliul judetean Hunedoara, acesta intrã în vigoare.

Monika BACIU

Advertisements