Mâncarea bolnavilor de la SUP, cu gust PENAL

Hrana acordatã pacientilor de la Spitalul de Urgentã din Petrosani are un iz penal.  Modul în care s-a achizitionat hrana în valoare de aproape 5 milioane a ajuns la Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casatie si Justitie. Corpul de control al primului-ministru a efectuat un control la Spitalul de Urgentã Petrosani în legãturã cu organizarea si functionarea institutiei, atribuirea si derularea contractelor de achizitii publice, precum si cu angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor în perioada 01.01.2010- 31.10.2014, care a fost extins pânã la data de 31.12.2014 cu privire la acte sau operatiuni initiate în perioada supusã controlului, ale cãror consecinte s-au produs ulterior.

“Urmare a controlului efectuat la Spitalul de Urgentã Petrosani, judetul Hunedoara, a fost întocmit Raportul de control privind verificãrile efectuate la Spitalul de Urgentã Petrosani, judetul Hunedoara, înregistrat cu nr. 1457/22.07.2016, constatându-se 2 (douã) posibile fapte de naturã penalã, raportul a fost înaintat cãtre Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casatie si Justitie. Raportul de control a fost transmis si cãtre Agentia Nationalã pentru Achizitii Publice, Agentia Nationalã de Integritate”, aratã sinteza raportului Corpului de Control al Premierului.

Mâncare cu miros penal

Potrivit raportului Corpului de Control, ca urmare a verificãrilor efectuate prin sondaj cu privire la achizitiile de produse alimentare destinate hrãnirii pacientilor Internati, realizate de Spitalul de Urgentã Petrosani în perioada 2010 – 2014, s-a constatat încãlcarea de cãtre reprezentantii autoritãtii contractante a unor prevederi legale aplicabile achizitiilor publice.

“În perioada 2010 – 2014 reprezentantii Spitalului de Urgentã Petrosani nu au estimat valoarea anualã totalã a achizitiilor de produse destinate asigurãrii dreptului la hranã al pacientilor în modalitatea prevãzutã la art. 25 alin. (1) din O.U.G. nr, 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificãrile si completãrile ulterioare, pe baza calculãrii si însumãrii tuturor sumelor plãtibile anual pentru îndeplinirea contractului, respectiv prin cumularea valorilor estimate ale tuturor produselor din categoria celor necesare satisfacerii acestei necesitãti a autoritãtii contractante, indiferent de cantitãtile necesare din fiecare produs, de numãrul de coduri CPV aferente bunurilor care trebuiau sã facã obiectul achizitiei, ori de starea în care acestea urmau a fi consumate (ca atare ori prelucrate), ci au estimat valoarea achizitiilor în mod individual, pe produse ori pe categorii de produse si/sau numai pentru anumite perioade, creând, astfel, premisele divizãrii contractului de achizitie publicã în contracte distincte, cu valori mai mici”, aratã raportul de sintezã.

Mai mult decât atât, contractul a fost divizat, astfel încât valoarea fiecãrui contract a fost mai micã pentru a evita aplicarea prevederilor privind achizitiile publice.

“Reprezentantii unitãtii spitalicesti au divizat valoarea contractului de achizitie public în mai multe contracte distincte de valoare mai micã, cu scopul de a evita aplicarea prevederilor incidente în materia achizitiilor publice care instituie obligatii în sarcina autoritãtii contractante în raport cu anumite praguri valorice, fapt care contravine dispozitiilor imperative ale art. 23 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificãrile si completãrile ulterioare”, mai aratã sinteza.

Raportul Corpului de Control mai aratã cã “în anii 2010, 2013 si 2014 reprezentantii Spitalului de Urgentã Petrosani au atribuit în mod direct, fãrã aplicarea vreunei proceduri de atribuire, contracte de furnizare produse alimentare pentru hrana pacientilor, a cãror valoare estimatii individualã a depãsit pragurile valorice pânã la care autoritatea contractantii avea dreptul de a achizitiona direct produse (respectiv 15.000 EUR – în anul 2010 si 30.000 EUR – în perioada 01.07.2013 – 31.12.2014), fapt care contravine dispozitiilor imperative ale art. 19 si ale art. 20 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificãrile   si completãrile ulterioare”. Modul în care s-a realizat achizitia mâncãrii a fost neconformã cu prevederile legale.

“În perioada 2011- 2013, Spitalul de Urgentã Petrosani a realizat achizitii de produse alimentare în mod direct si fãrã a încheia contracte cu furnizorii (pe bazã de comenzi si facturi), achizitii a cãror valoare totalã anualã a depãsit pragul pânã la care autoritatea contractantã avea dreptul sã realizeze achizitii de produse în mod direct, fapt care contra vine, de asemenea, prevederilor legale anterior mentionate”, mai aratã raportul de sintezã.

Din datele comunicate Corpului de control al primului-ministru în cadrul actiunii de control a rezultat faptul cã în perioada 2011 – 2013, valoarea totalã a produselor alimentare destinate hrãnirii pacientilor internati, achizitionate în mod direct, pe bazã de facturi emise de furnizori (fãrã ca între unitatea spitaliceascã  si furnizori sã fi fost încheiate contracte) a fost de 1.396.723,80 RON, fãrã TVA (echivalentul sumei de 318.938,59 EUR, calculatã avându-se în vedere cursul mediu anual EUR/RON în perioada de referintã).

În perioada 2010 – 2014, Spitalul de Urgentã Petrosani a achizitionat de la diversi furnizori, în baza contractelor încheiate, ori numai pe bazã de facturi (fãrã încheierea de contracte cu furnizorii), produse alimentare pentru hrana pacientilor în valoare totalã de 4.679.258,38 RON, fãrã TVA.

Alimentele au produs conflict de interese

Hrana pacientilor  a fost achizitionatã de la GTS Company. Firma apartine fostului consilier local Sorin Avramescu, la momentul derulãrii contractelor acesta fiind consilier local la Petrosani.

“Valoarea totalã a produselor alimentare livrate spitalului de cãtre societatea GTS COMPANY S.R.L. Aninoasa în perioada 2010 – 2014 (atât în baza contractelor încheiate, cât si în baza unor comenzi si facturi independente de contracte) a fost de 2.330.413,07 RON, fãrã TV A. Suma reprezintã 49,80 % din valoarea totalã a produselor alimentare destinate asigurãrii hranei pacientilor, achizitionate de unitatea spitaliceascã în perioada de referintã. Din datele comunicate Corpului de control al primului-ministru de cãtre reprezentantii unitãtii spitalicesti a rezultat faptul cã valoarea produselor alimentare pentru hrana pacientilor, furnizate spitalului în perioada 2011 – 2013 de cãtre societatea GTS COMPANY S.R.L. Aninoasa numai pe bazã de facturi, fãrã încheierea de contracte, a fost de 995.039,59 RON, fãrã TVA, reprezentând 71,24% din valoarea totalã a produselor din aceastã categorie achizitionate de spital în acest mod în cei trei ani. Este relevant faptul cã în anul 2012 unitatea spitaliceascã a achizitionat de la societatea în cauzã, fãrã a avea încheiate contracte, produse alimentare în valoare totalã de 490.022,81 RON, fãrã TVA, suma reprezentând 88,69% din valoarea totalã a produselor alimentare achizitionate în aceastã modalitate în acel an”, aratã raportul de sintezã.

Omul de afaceri cãruia îi apartinea firma s-a aflat în conflict de interese, la momentul derulãrii contractelor fiind consilier local.

“Din datele comunicate Corpului de control al primului-ministru de cãtre reprezentantii Spitalului de Urgentã Petrosani a rezultat faptul cã în perioada 29.06.2012 – 04.12.2012, perioada în care domnul AVRAMESCU Sorin a detinut atât calitatea de consilier local al municipiului Petrosani, cât si pe cele de asociat   si/sau administrator al societãtii GTS COMPANY S.R.L. Aninoasa, Spitalul de Urgentã Petrosani (institutie aflatã în subordinea Consiliului Local al Municipiului Petrosani) a derulat cu societatea anterior mentionatã, urmãtoarele relatii comerciale: a încheiat contractul de furnizare produse alimentare nr. CA2949/14.08.2012, în valoare totalã de 18.153,60 RON (T. V.A. inclusã), care a fost semnat din partea societãtii de cãtre AVRAMESCU Sorin, în calitate de administrator al acesteia; a achizitionat de la societatea GTS COMPANY S.R.L. Aninoasa, în mod direct, pe bazã de comenzi si facturi, fãrã ca între cele douã entitãti sã fi fost încheiate contracte, produse alimentare pentru care societatea furnizoare a emis facturi în valoare totalã de 265.828,92 RON (T.V.A. inclusã). Prin urmare, existã indicii cã în perioada 29.06.2012 – 04.12.2012, domnul AVRAMESCU Sorin s-a aflat în situatia de incompatibilitate prevãzutã la art. 90 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, cu modificãrile si completãrile ulterioare, deoarece, în calitate de ales local si, în acelasi timp, de administrator al societãtii GTS COMPANY S.R.L., a încheiat contracte având ca obiect furnizarea de produse alimentare si a derulat relatii comerciale cu Spitalul de Urgentã Petrosani (aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Petrosani), fapt interzis în mod expres de lege”, mai mentioneazã raportul.

Având în vedere aspectele prezentate în Raportul de control privind verificãrile efectuate la Spitalul de Urgentã Petrosani, recomandãm luarea, la nivelul Spitalului de Urgentã Petrosani si/sau a Consiliului Local al Municipiului Petrosani, a urmãtoarelor mãsuri. Dispunerea de cãtre conducerea spitalului a unor mãsuri concrete (inclusiv elaborarea sau revizuirea, dupã caz, a procedurilor ori emiterea de norme interne) în vederea respectãrii de cãtre reprezentantii unitãtii spitalicesti a tuturor prevederilor legale   si regulamentare aplicabile în materia achizitiilor publice de bunuri, lucrãri   si servicii, în ceea ce priveste estimarea valorii contractelor, întocmirea documentatiei de atribuire, alegerea si desfãsurarea procedurilor de atribuire etc., precum   si pentru aplicarea, atunci când este posibil si în avantajul autoritãtii contractante, a prevederilor legale referitoare la încheierea de acorduri-cadru, fãrã însã a împiedica, restrânge sau distorsiona concurenta. Aplicarea întocmai a dispozitiilor legale si regulamentare referitoare la stabilirea criteriilor si indicatorilor de performantã pentru managerul spitalului si dispunerea mãsurilor care se impun pentru ca elementele de evaluare sã fie prevãzute în mod expres în contractele de management încheiate între unitatea administrativ-teritorialã si managerul spitalului, iar evaluarea periodicã a managerului sã fie realizatã în conformitate cu reglementãrile incidente.

Monika BACIU

10 comentarii la „Mâncarea bolnavilor de la SUP, cu gust PENAL

 • 25 mai 2017 la 22:55
  Permalink

  pe langa hotia evidenta, ar trebui sa fii subuman sa.ti placa „mancarea” aia. cei ce mananca o fac de nevoie, nicidecum de placere. ce.i mai amuzant e ca diabeticilor li.i se ofera paine alba si gem.

  Răspunde
 • 25 mai 2017 la 23:12
  Permalink

  uuuuups alt smen ritzi via gardean cumnatul lui avramescu,,,,,mai tibisor oare vila si jepul pe care le ai pe linga bucuresti au vreo legatura cu asta si cu ts 3…..a o sa ne spui ca nu i pe numele tau…sigur nu mai aveti nimic de cind au saltat o pe doamna ministru rusine sa va fie

  Răspunde
  • 25 mai 2017 la 23:33
   Permalink

   Ni?te jegosi to?i !!! Intr-o zi vor zace in pu?c?rie !!!!!! PENALII !!! RITZI SE CREDE CEAU?ESCU ( un fel de dictator ) dar ias? CEAUSEASCA ?I INTRA EL ?I RESTUL DE JIGODI !!! SA VA BAT? DUMNEZEU !!!

   Răspunde
 • 26 mai 2017 la 08:37
  Permalink

  300.000 euro pt mancarea din spital pe 2 ani? Doamne, se mananca doar varza, cartofi si margarina…unii pacienti nici nu mananca, prefera sa-si aduca de acasa…

  Răspunde
 • 26 mai 2017 la 10:22
  Permalink

  Ori cum…..”.pestele de la cap se impute „…Cit despre toate astea,primarul nu e strain Bani sa iasa si din piatra seaca !! Legatura dintre ce-i doi si Gardian e de notorietate !!! Prea de mult timp e primar si asta nu e bine !!! Cred ca se vede nu?????

  Răspunde
 • 27 mai 2017 la 01:23
  Permalink

  de 300000 mii euro sa si ia lumanari toti cei care isi bat joc de bolnavi…..zici ca au mincat numai salau si icre nesimtit de primar.

  Răspunde
 • 28 mai 2017 la 23:27
  Permalink

  Daca esti la Primarie,
  Poti trai doar din furat.
  Toata lumea stie asta,
  Ca primaru-i un ca..

  iertati-ma, am uitat versul

  Răspunde
 • 28 mai 2017 la 23:30
  Permalink

  poporul e prost. o sa.l voteze din nou la alegeri. vorbesc de masa majoritara

  Răspunde
 • 29 mai 2017 la 10:16
  Permalink

  Bine ca stie primarul sa de-a bani (nu multi dar cu ei se pote face ceva mai important) pe apa Dunarii !! Respectiv pe inotul lui Avram Iancu,….Si asta se va mai repeta ,ca no s-o faca din prima :)) !!! Tara arde si …primarul se piaptana !

  Răspunde
 • 29 mai 2017 la 19:52
  Permalink

  acest primar e compromis moral si uman provenit dintr o familie de hoti cu nevasta in puscarie pentru furt nu se potoleste pe linga mai vechile matrapazlicuri cu siminel pingelica,ts 3 facut cadou din banii oamenilor la hotii gardean si avramescu iata acum baga in buzunar bani din hrana oamenilor bolnavi….oare petroseneni merita umiliti in acest hal sa suporte un asemenea primar care e blat cu ioan rus si florin nicolae care nu l deranjaza ?

  Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.