Afacerea gunoiul / Firma de salubrizare cere bani mai multi

Au câstigat un contract de aproape 2 milioane de lei si i-au lãsat pe lupeneni cu gunoiul sub nas. Gunoiul menajer nu a mai fost ridicat de pe raza municipiului Lupeni de 8 zile. Firma care si-a adjudecat contractul nu este multumitã de banii pe care îi încaseazã, motiv pentru care a lãsat gunoaiele neridicate, iar autoritãtile locale încearcã sã rezolve problema cu firmele din localitate. Mai mult, reprezentantii firmei bucurestene fac telefonul fãrã fir cu reprezentantii administratiei locale de la Lupeni.

“Doar telefonic am putut discuta cu dânsii, cã nu au venit la Lupeni si au comunicat telefonic cã încearcã sã vinã miercuri. Noi încercãm sã le putem ridica deseurile, sunt blocat. Sunt legat de mâini si de picioare. Eu nu pot sã denunt contractul unilateral decât dupã 15 zile dacã nu îsi respectã obligatiile contractuale. În astea 15 zile trebuie sã îi notific de 3 ori. O notificare am fãcut-o deja. Eu nu pot sã nu ridic gunoiul 15 zile din oras. Încerc cu firme proprii, cu firme private, cu cine vrea sã mã ajute”, a declarat primarul interimar al municipiului Lupeni, Iacob Mesarosi.

2-1

Firma D.M.V. Prosal  si-a adjudecat contractul care prevede “Colectare, transport si depozitare deseuri menajere din municipiul Lupeni” cu suma de 1,663,080 RON.  “Cu tot cu depunerea, cei 80 de lei care se plãtesc la groapã ei au un pret de 317 lei/tonã de gunoi. Nu au venit cu un pret anume pe un document oficial, dar nu le convine pretul actual. Avem opt zile de când nu au ridicat nimic si i-am notificat”, a mai spus sursa citatã. Societatea refuzã sã mai transporte deseurile si solicitã mãrirea pretului pentru a-si acoperi costurile.  “Pe motiv cã nu mai poate depozita gunoiul la Petrosani si trebuie sã-l transporte la gropile autorizate de la Horezu (Vâlcea) sau chiar Bucuresti, firma din Bucuresti, care a câstigat licitatia, refuzã sã mai transporte gunoiul si solicitã mãrirea pretului pentru acoperirea costurilor de transport. Dar acest pret a fost stabilit printr-o licitatie publicã si nu poate fi mãrit. Firma si-a asumat , prin participarea la licitatie si acceptarea pretului cu care a câstigat, responsabilitatea transportului gunoiului. Deoarece contractul prevede o notificare prealabilã cu 15 zile înainte de rezilierea si gãsirea altei firme dispuse sã asigure acest serviciu, solicit public firmei din Bucuresti sã nu lase orasul Lupeni, în aceastã perioadã, plin cu mormane de gunoaie menajere neridicate. Este un gest de bun simt si de respect fatã de locuitorii acestei zone!”,  spune consilierul local, Cristian Rosu.

Contract pe 12 luni

Municipalitatea de la Lupeni a atribuit contractul pe o perioadã de 12 luni. Acesta a intrat în vigoare în luna decembrie a anului trecut. “Se va realiza colectarea, transportul si depozitarea deseurilor menajere din municipiul Lupeni în cantitate de cel mult 700 t deseuri pe lunã. Durata maximã a contractului este de 12 luni, aceasta putând fi diminuatã sau majoratã  în functie de data de începere a activitãtii ADI Sistemul Integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul Hunedoara”, aratã contractul. La licitatie s-au prezentat douã societãti. SC Pregoterm SA din Vulcan si societatea D.M.V. Prosal din Bucuresti, cea din urmã fiind declaratã câstigãtoare. Contractul prevede cã este posibilã denuntarea, în cazul în care vreuna din pãrti nu îsi respectã obligatiile. “Prestatorul se obligã sã presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în perioadã convenitã cu profesionalism si promptitudine. Prestatorul este deplin responsabil pentru serviciile prestate în vederea îndeplinirii prezentului contract. Totodatã este rãspunzãtor atât de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cât si de calificarea personalului folosit pe toatã durata contractului si de modul în care acestia îsi îndeplinesc sarcinile. Prestatorul se obligã sã despãgubeascã achizitorul împotriva oricãror reclamatii si actiuni în justitie, ce rezultã din încãlcarea unor drepturi de proprietate intelectualã în legãturã cu serviciile prestate. Prestatorul se obligã sã emitã factura dupã data acceptãrii prestãrii serviciilor, pe baza proceselor – verbale de receptie si a altor documente considerate necesare pentru justificarea prestãrii serviciilor si sã o transmitã la Registraturã Generalã a Primãriei Municipiului Lupeni. Prestatorul se obligã sã supravegheze prestarea serviciilor, sã asigure resursele umane, materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de naturã provizorie, fie definitivã cerute de si pentru contract, în mãsura în care necesitatea asigurãrii acestora este prevãzutã în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract”, aratã clauzele contractuale.Si autoritãtile locale au obligatii de respectat.

2-2

“Achizitorul se obligã sã plãteascã, în baza facturii fiscale emise de prestator  având ca temei receptiile calitative si cantitative, în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii. Achizitorul se obligã sã receptioneze serviciile prestate de acesta în zilele lucrãtoare si sã notifice prestatorul în termen de maxim 3 zile  lucrãtoare, în cazul în care obligatiile contractuale nu sunt respectate. Achizitorul se obligã sã coopereze cu prestatorul în vederea punerii la dispozitia acestuia orice informatii pe care acesta  le considerã necesare îndeplinirii contractului”, aratã contractul. Contractul prevede si o serie de sanctiuni pentru cele douã pãrti, în  cazul în care nu sunt respectate obligatiile. „În cazul în care, din vina sã exclusivã, prestatorul nu reuseste sã-si execute obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce penalitãti în cuantum de 0,01 % din valoarea contractului, pe ziua de întârziere, pânã la îndeplinirea efectivã a obligatiilor.  În cazul în care achizitorul nu onoreazã facturile în termenul prevãzut la pct. 8.1 în mod culpabil, atunci acesta are obligatia de a plãti, ca penalitãti o sumã echivalentã cu o cotã de 0,01 % pe zi de întârziere din plata neefectuatã pânã la îndeplinirea efectivã a obligatiilor, la solicitarea prestatorului. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cãtre una dintre pãrti, în mod culpabil si repetat, dã dreptul pãrtii lezate de a solicita rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-interese, dacã ulterior notificãrii scrise adresatã de cãtre partea lezatã, partea în culpã nu îsi executã în mod corespunzãtor obligatiile respective, în termen de 15 zile de la primirea notificãrii. Achizitorul îsi rezervã dreptul de a renunta oricând la contract, printr-o notificare scrisã adresatã prestatorului, fãrã nici o compensatie, dacã acesta din urmã dã faliment, cu conditia ca aceastã anulare sã nu prejudicieze sau sã afecteze dreptul la actiune sau despãgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzãtoare pentru partea din contract îndeplinitã pânã la data denuntãrii unilaterale a contractului”, mai aratã documentul. Totodatã, colaborarea poate fi întreruptã înainte de termen, “în cazul atribuirii contractului de servicii în urma licitatiei în desfãsurare sau a începerii activitãtii A.D.I. ”Sistemul Integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul Hunedoara”.

Fortã majorã

Municipalitatea de la Lupeni se confruntã cu o crizã a gunoaielor. Aceasta poate invoca forta majorã care este constatatã de o autoritate competentã. “Forta majorã exonereazã pãrtile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toatã perioada în care aceasta actioneazã. Îndeplinirea contractului va fi suspendatã în perioada de actiune a fortei majore, dar fãrã a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pãrtilor pânã la aparitia acesteia. Partea contractantã care invocã forta majorã are obligatia de a notifica celeilalte pãrti, imediat si în mod complet, producerea acesteia si sã ia orice mãsuri care îi stau la dispozitie în vederea limitãrii consecintelor. Dacã forta majorã actioneazã sau se estimeazã cã va actiona o perioadã mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sã notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului contract, fãrã cã vreuna din parti sã poatã pretindã celeilalte daune-interese”, mai prevede contractul.  Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilã, prin tratative directe, orice neîntelegere sau disputã care se poate ivi între ei în cadrul sau în legãturã cu îndeplinirea contractului.  „Dacã, dupã 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si prestatorul nu reusesc sã rezolve în mod amiabil o divergentã contractualã, fiecare poate solicita cã disputa sã se solutioneze de cãtre instantele judecãtoresti competente”, se aratã în documentele administratiei locale de la Lupeni.

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.