CEH si jocul de mimi / Disimularea incapacitãtii de platã a dus la nedeclararea insolventei

Plãti de peste 150 de milioane si opozitii ale creditorilor. Sunt douã din motivele pentru care instanta de la Tribunalul Hunedoara a respins cererea CEH de a intra în insolventã. Motivarea sentintei prin care s-a respins cererea de intrare în insolventã a Complexului Energetic Hunedoara a fost redactatã. Una din cauzele pentru care a fost respinsã intrarea în insolventã este efectuarea de plãti. Peste 156 de milioane de lei a plãtit CEH în perioada 25 mai 2016 – 25 noiembrie 2016.

“Pe fondul cauzei, constatã cã cererea debitoarei introdusã potrivit art.66 alin.1 din Legea 85/2014 trebuie analizatã raportat la prevederile art.5 pct. 29 din aceeasi lege care aratã cã insolventa este acea stare a patrimoniului care se caracterizeazã prin insuficienta fondurilor bãnesti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide si exigibile, iar  insolventa debitorului se prezumã atunci când acesta, dupã 60 de zile de la scadentã, nu a plãtit datoria sa fatã de creditor; prezumtia este relativã; Or, aceastã prezumtie este rãsturnatã prin însãsi probatiunea adminstratã potrivit art.248 Cod procedurã civilã la cererea debitoarei, respectiv înscrisurile de la f…., si anume situatia plãtilor efectuate de cãtre debitoare în perioada 25.05.2016-25.11.2016 în sumã de 156.496.140.24 lei. Este cert cã datorii existã care depãsesc cu mult valoarea prag stabilitã  de art.5.pct.72 din Legea 85/2014, si anume suma de 968.621.036.00 lei datorii restante care depãsesc 90 zile de la scadentã, cum rezultã din înscrisurile reprezentând datorii pe intervale de la f… vol.I, dar plãti se efectueazã. În aceastã situatie, potrivit prevederilor art.80 din Legea 85/2014,  debitoarea nu poate uza de procedura specialã a insolventei doar pentru a stopa adãugarea  accesoriilor la creantele nãscute anterior datei deschiderii procedurii, altfel orice debitor cu un debit ce depãseste valoarea prag de 40.000 lei, ar avea la îndemânã o astfel de cale juridicã în  dauna creditorilor”, aratã motivarea Tribunalului Hunedoara.

Instanta de la Deva a avut în vedere si la o decizia a Curtii de Apel Alba Iulia care arãta cã CEH a efectuat plãti în perioada în care a sustinut cã se aflã în incapacitate de platã.

“Judecãtorul sindic nu poate face abstractie nici de decizia nr.588/2016 pronuntatã de cãtre Curtea de Apel AIîn dosarul 5194/97/2015*/a1 prin care instanta superioarã de control a stabilit în data de 08 noiembrie 2016, în spetã identicã, cã debitoarea nu este în încetare de plãti si astfel de cererea de deschidere a procedurii generale a insolventei formulatã de cãtre debitoarea Societatea CEH SA, nu este întemeiatã cu aprecieri privind chiar  fondul cererii. Or, potrivit prevederilor art.430 alin.2 Cod procedura civilã, autoritatea de lucru judecat priveste si considerentele pe care dispozitivul unei hotãrâri se sprijinã si anume în spetã lipsa dovedirii încetãrii de plãti. Din toatã motivarea cererii introductive nu s-a prezentat o altã situatie pe care instanta de control nu a analizat-o”, mai aratã motivarea.

“Desi este adevãrat cã, în principiu încetarea de plãti se verificã din perspectiva actelor contabile ale debitorului, care, în spetã, dovedesc, într-adevãr, un cuantum mare al datoriilor, nu mai putin adevãrat cã atât în perioada apropiatã formulãrii cererii de deschidere a procedurii, cât si în timpul procesului, inclusiv în perioada în care procesul s-a aflat în rejudecare, debitoarea a fãcut o serie de plãti, unele considerabile, în favoarea unora dintre creditori, ceea ce creeazã o serioasã îndoialã asupra incapacitãtii sale de platã. Sub acest aspect, este de remarcat cã doar plãtile fãcute cãtre debitoare în perioada 05.04.2016 – 23.08.2016, în favoarea creditorilor Primãria Municipiului Vulcan de 3.194.709,83 si a creditoarei Constructiones Industrielles de la Mediterranee de 10.665.579,03 de lei însumeazã aproape 14.000.000 lei, ceea ce depãseste cu mult totalul creantelor cumulate ale creditorilor care au cerut deschiderea procedurii insolventei”, aratã motivarea Curtii de Apel Alba Iulia, din data de 8 noiembrie 2016.

1-1

Opozitia creditorilor

Unul dintre creditorii CEH a precizat cã CEH a introdus, ILEGAL, cererea de deschidere a insolventei. Acesta aratã cã pentru a depune o cerere de intrare în insolventã CEH ar fi avut nevoie de acordul statului român. Instanta a respins solicitarea, motivând cã la dosar au fost depuse documentele prin care Consiliul de Administratie este împuternicit sã ia decizii.

“Reprezentantul creditoarei CS SRL prin administrator judiciar EQI SPRL solicitã admiterea exceptiei invocate, considerând cã declansarea procedurii de insolventã a debitoarei nu se poate face deoarece Statul Român care este actionarul majoritar prin reprezentantul sãu si ME ar trebui sã solicite intrarea în faliment si care nu se regãseste printre creditori. Astfel, solicitã admiterea exceptiei invocate, a se constata lovitã de nulitate absolutã cererea debitoarei pentru lipsa consimtãmântului valabil exprimat. (…)Reprezentantul creditoarei CSSRL prin administrator judiciar EQI SPRL învedereazã judecãtorului sindic cã exceptia este întemeiatã pe Legea nr.85/2014 care abrogã orice dispozitii contrare si completatã cu Codul de procedurã civilã. Prin exceptia invocatã aratã cã cererea de deschidere a procedurii insolventei formulatã de cãtre societatea debitoare este nulã pentru cã nu are aprobarea actionarului majoritar – Statul Român, potrivit prevederilor art. 344 lit.g din Legea nr. 85/2014 si depune la dosarul cauzei delegatia de reprezentare”, aratã motivarea.  Instanta a respins însã solicitarea creditorului Compact Security. “Potrivit art.20 alin. 1 lit.q din Actul Constitutiv al   Societãtii CEHSA, Consiliul de Administratie are atributia de a introduce cererea de deschidere a procedurii insolventei societãtii potrivit Legii 85/2014, …  Sens în care Consiliul de Administratie prin Hotãrârea nr.12/25.11.2016, a aprobat introducerea  cererii debitorului de deschidere a procedurii insolventei societãtii potrivit art. 65 si urmãtoarele din Legea 85/2014, hotãrâre prin care s-a împuternicit si presedintele Consiliului de a redacta, semna si depune cererea, f… Or, cererea  la   f… este semnatã de cãtre presedintele Consiliului de Administratie. În consecintã, fata de situatia de fapt si temeiurile de drept analizate, procedura urmatã este corectã. Deoarece  în spetã a fost solicitatã deschiderea procedurii generale a insolventei, este necesar potrivit art.66 alin.5 din Legea 85/2014 ca cererea sã fie semnatã doar de persoanele care, potrivit actelor constitutive sau statutelor, au calitatea de a le reprezenta, fãrã a fi necesarã o hotãrâre a asociatilor/actionarilor asa cum sustine autorul exceptiei prezent analizate”, a apreciat judecãtorul sindic.

Reorganizãrile/lichidãrile au afectat creditorii

O altã chestiune de care s-au legat creditorii este cea privind reorganizarea Complexului Energetic Hunedoara. Potrivit acestora, statul român a aprobat divizarea/reorganizarea/lichidarea fostelor societãti miniere, iar creditorii acestora au fost dezavantajati. “La termenul de judecatã din data de 07.02.2017 creditoarea CS SRL prin administrator judiciar EQI SPRL a invocat si depus la dosarul cauzei exceptia nulitãtii absolute a cererii debitoarei de deschidere a procedurii insolventei prevãzutã de Legea nr. 85/2014. În sustinerea cererii a arãtat cã debitoarea Societatea CEH SA – P a fost înfiintatã în anul 2012, ca urmare a reorganizãrii CNH, prin divizarea patrimoniului acesteia si lichidarea unor bunuri din patrimoniu fiind înregistratã la ORC sub nr. J20/994/2012. Din structura actualã a acesteia o componentã importantã o reprezintã cele patru unitãti miniere (Sucursala Eh L, Sucursala EhV, Sucursala EML, EML) ce, la rându-le, provin din reorganizarea altei entitãti juridice cu capital de stat, anume, CNH P. Aceasta din urmã a fost supusã procedurilor prevãzute de Legea nr. 137/2002, aplicabilã societãtilor cu capital de stat ori majoritar de stat, în baza cãreia, parte din patrimoniul sau, respectiv, cel apreciat a fi viabil si, totodatã, pretabil procedurii de privatizare reglementatã de acest act normativ, a fost desprins, prin divizare din patrimoniul CNH, înfiintându-se o nouã societate, cea care, mai apoi, a intrat, tot ca urmare a unei proceduri de reorganizare, prin fuziune, în componenta debitoarei de fatã, CEH (…) Toate acestea proceduri succesive de reorganizare, prin divizare si fuziune, cu desprinderi si transferuri de patrimoniu de la o entitate juridicã la alta, s-au efectuat în baza hotãrârii actionarului unic – Statul – reprezentat de M de R, la rândul sãu, prin reprezentanti delegati potrivit legii si a avut ca efect desistarea creditorilor de la urmãrirea creantelor, inclusiv cele fiscale, deci, apartinând statului, cu consecinte dezastruoase pentru foarte multi dintre creditori, care au ajuns în stare de insolventa, ori chiar de faliment, cu este si cazul creditoarei în cauzã, CS SRL – în insolventa. De asemenea, procedurile succesive de reorganizare, având ca efecte strãmutarea repetatã a patrimoniului supus garantiei creditorilor societari, au fost dispuse, în baza reglementarilor legale speciale, de cãtre actionar, Statul Român, prin ministerul de resort, creditorii neavând posibilitatea de a uza de calea de atac a opozitiei, prevãzutã ca mijloc de prevenire a fraudelor urmãrite prin procedurile obisnuite de divizare totalã ori partiala, în cazul operatiunilor de reorganizare a societãtilor cu capital privat, de Legea nr. 31/1990, privind societãtile comerciale”, mai aratã creditorul Compact Security.Judecãtorii de la Tribunalul Hunedoara au respins solicitarea celor de la firma de pazã.  “Cu privire la intentia reorganizãrii, o reorganizare a societãtii nu este exclusivã  procedurii insolventei, iar dacã s-ar confirma ulterior un plan de reorganizare accesoriile subsecvente se vor achita în conformitate cu actele din care rezultã si cu prevederile programului de plãti. Deci dacã s-ar accepta un plan de reorganizare, accesoriile curg si dupã deschiderea procedurii. Raportat la activitatea concretã a societãtii care înglobeazã si activitatea minierã, se constatã cã potrivit art.18, alin.1  din Legea minelor nr. 85/2003, exploatarea minierã se realizeazã pe baza unei licente exclusive, care se acordã în conditiile prezentei legi. Iar potrivit art. 33 alin.1 lit.b din aceeasi lege, autoritatea competentã suspendã licenta/permisul când constatã cã titularul este supus procedurii reorganizãrii judiciare si/sau a falimentului; Or, fatã de aceste prevederi, o procedurã a reorganizãrii judiciare pe baza unui plan de reoganizare în care activitatea societãtii se desfãsoarã în continuare este greu de realizat cu EM suspendatã”, aratã motivarea. Noul dosar în care se judecã insolventa Complexului Energetic Hunedoara este pe rolul Tribunalului Hunedoara, acesta având termen de judecatã data de 8 martie. La acest nou termen se judecã cererile creditorilor privind declararea insolventei CEH.

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.