Legea nu se respectã pentru elevii navetisti din Valea Jiului

Aproape 700 de tineri vin la liceele din Petrosani, din alte localititi ale Vãii Jiului, iar naveta îi arde la buzunare pe pãrinti, în conditiile în care legea spune cã abonamentele le-ar putea fi decontate.

Spre exemplu, la Colegiul National Mihai Eminescu din Petrosani, pentru cã este cea mai bine cotatã unitate de învãtãmânt, aproape jumãtate dintre liceeni sunt navetisti. Existã, spune directorul institutiei, cel putin o familie care are 3 copii în acest liceu si costurile ajung la 500 de lei lunar, doar cu transportul, pe care nu l-au putut deconta, chiar dacã legea impune asta. Vina, spun profesorii, este împãrtitã între firma de transport ZMK, pentru cã practicã tarife care sã îi permitã supravietuirea si Consiliul Judetean Hunedoara, care le-a aprobat tarifele.

„Legea Educatiei Nationale spune cã decontarea navetei elevilor se face conform unui abonament, pe CFR sau la un operator de transport rutier, cu licentã. Avem 262 de elevi navetisti, care vin de la Uricani, Vulcan, Lupeni, Aninoasa si chiar de la Petrila, la liceul nostru. Conform Legii, la Uricani, abonamentul cu TVA ar fi 115 lei, iar ZMK nu poate propune un pret mai mic de 296 de lei, pentru 21 de zile, a douã cãlãtorii pe zi. Suntem pusi în imposibilitatea de a plãti naveta acestor copii. Ca sã nu mai spun cã elevii care vin de la Vulcan, plãtesc lunar sume uriase, pentru cã legea prevede decontarea unui abonament la valoarea de 42 de lei, iar ZMK propune 127 de lei”, Alexandru Lãutaru, director al Colegiului National Mihai Eminescu din Petrosani.

1-1

De ani de zile, niciunui elev nu i-a fost decontatã naveta, iar unii dintre ei si au terminat liceul, efortul fiind exclusiv al pãrintilor lor.  În replicã, reprezentantii firmei de transport au spus cã nu pot coborî tarifele mai mult, din cauzã cã ar intra în faliment. În plus, potrivit celor de la firma de transport din Valea Jiului, tarifele lor au fost aprobate de reprezentantii CJH, fãrã alte rezerve.

Potrivit Consiliului Judetean Hunedoara, care a remis un comunicat presei, situatia nu este deloc lãmuritã deocamdatã, desi legea ar trebui sã fie lege. „Transportatorii au sesizat Consiliului Judetean Hunedoara faptul cã noile tarife impuse pentru abonamentele elevilor nu acoperã costurile operationale reale si vor ajunge la faliment. Deoarece institutia nu are atributii privind reglementarea situatiei create de aceste noi prevederi legislative, s-a cerut sprijinul Prefecturii Hunedoara în vederea deblocãrii situatiei. La final s-a concluzionat cã elevii care fac naveta la scoalã si li se deconteazã abonamentele, trebuie sprijiniti în continuare în vederea prevenirii si reducerii abandonului scolar. Trebuie, însã, gãsite solutii pentru acordarea unui sprijin direct acordat operatorilor de transport pentru a-si continua activitatea si a-i putea transporta pe copii la scoalã”, se aratã în comunicatul remis presei de CJH.

Diana Mitrache

5 comentarii la „Legea nu se respectã pentru elevii navetisti din Valea Jiului

 • 6 februarie 2017 la 20:32
  Permalink

  Ce sprijin pt transportatori,sa se dea sprijinul financiar legal elevilor,de ce sa mai ajunga iarasi banii la zmk si parintii sa astepte „mila” zmk? Apropo,s-a sesizat cineva in legatura cu faptul ca zmk a dat bilete cu 20% tva aproape toata luna ianuarie ? Poate se implica presa putin cu mediatizarea acestui subiect,ca prea e stat in stat acest zmk !

  Răspunde
 • 7 februarie 2017 la 10:44
  Permalink

  Pai si cei de la ceh sunt obligati prin contractul colectiv care are o prevedere total ilegala prin care acel ccm favorizeaza o singura firma adica zmk, ceea ce este ilegal. Nu poti obliga oamenii sa circule numai cu o firma adica sa le decontezi bani numai daca aduc bilete de la firma zmk. Total ilegal.

  Răspunde
 • 7 februarie 2017 la 12:40
  Permalink

  daca are cineva legea va roguma sa o expuneti aici

  Răspunde
 • 7 februarie 2017 la 18:26
  Permalink

  Potrivit OUG, „elevilor care nu pot fi ?colariza?i în localitatea de domiciliu li se deconteaz? cheltuielile de transport din bugetul local, prin bugetul unit??ii de înv???mânt la care sunt ?colariza?i, pe baz? de abonament, în limita a 50 km, sau li se asigur? decontarea sumei ce reprezint? contravaloarea a 8 c?l?torii dus-întors pe semestru, dac? locuiesc la internat sau în gazd?”.

  Răspunde
 • 8 februarie 2017 la 19:27
  Permalink

  ORDONAN?E ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
  GUVERNUL ROMÂNIEI
  ORDONAN?? DE URGEN?? pentru completarea art. 84 din Legea educa?iei na?ionale nr. 1/2011 ?i a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum ?i pentru abrogarea art. 15 din Ordonan?a Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor m?suri bugetare
  Având în vedere faptul c? în România înv???mântul constituie prioritate na?ional?, ?inând cont de principiile de baz? ale administra?iei publice locale, prev?zute în art. 120 din Constitu?ia României, republicat?, având în vedere c? în anul ?colar 2015—2016 peste 125.000 de elevi au f?cut naveta zilnic folosind transportul rutier pentru a ajunge la cursuri, întrucât mecanismul actual de decontare plafonat? nu acoper? tariful integral decât pentru o mic? parte din abonamentele emise de transportatori, iar în multe cazuri diferen?a de pre? nedecontat? este foarte mare ?i constituie motiv de abandon ?colar, mai ales în zonele slab dezvoltate, unde se g?sesc cei mai mul?i tineri. În acest sens, datele raportate de Eurostat indic? o cre?tere a ratei de p?r?sire timpurie a ?colii dup? intrarea în vigoare a Ordonan?ei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor m?suri bugetare, aprobat? cu modific?ri ?i complet?ri prin Legea nr. 168/2014, ?i pân? în prezent, având în vedere c? decontarea integral? a navetei elevilor, conform prevederilor Legii educa?iei na?ionale nr. 1/2011, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, nu este posibil? din cauza pre?urilor mari practicate de o bun? parte a transportatorilor, care pot fi ?i de 8 ori mai mari decât cel mai mic pre? pentru aceea?i distan??, întrucât România, în Strategia privind reducerea p?r?sirii timpurii a ?colii ?i-a asumat reducerea ratei de p?r?sire timpurie a ?colii, la 11,3% pân? în 2020, iar valoarea actual? (de 19,1%) este departe de aceast? ?int?, ?inând cont de începerea anului ?colar ?i de faptul c? un demers legislativ nu poate fi realizat în timp util astfel încât prezentul act normativ s? aib? un impact semnificativ în ceea ce prive?te reducerea abandonului ?colar, fenomen care are drept consecin?e ?omajul, excluziunea social? ?i s?r?cia, ?inând cont de faptul c? tarifele practicate de operatorii de transport public variaz? foarte mult pentru aceea?i distan??, pre?urile maxime fiind de pân? la 8 ori mai mari decât pre?urile minime, în condi?iile în care ace?tia opereaz? pe o pia?? reglementat? în regim de monopol, iar decontarea integral? de c?tre Ministerul Educa?iei Na?ionale ?i Cercet?rii ?tiin?ifice a pre?ului abonamentului pentru elevi ar putea genera comportament oportunist din partea operatorilor de transport, având în vedere c? aspectele de mai sus vizeaz? un interes public ?i constituie o situa?ie extraordinar?, a c?rei reglementare nu poate fi amânat?, se impune adoptarea de m?suri imediate pe calea ordonan?ei de urgen??. În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu?ia României, republicat?,
  Guvernul României adopt? prezenta ordonan?? de urgen??.
  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824/19.X.20168
  Art. I. — Dup? alineatul (3) al articolului 84 din Legea educa?iei na?ionale nr. 1/2011, publicat? în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, se introduc trei noi alineate, alineatele (31)—(33), cu urm?torul cuprins: „(31) Prin derogare de la prevederile art. 43 lit. b) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, tariful maxim per kilometru aferent abonamentului de transport rutier prev?zut la alin. (3) se stabile?te ?i se actualizeaz? prin hot?râre a Guvernului. (32) Metodologia de calcul al tarifului maxim prev?zut la alin. (31) ?i valorile aferente se aprob? prin hot?râre a Guvernului. (33) Operatorul de transport rutier are obliga?ia s? emit? abonamente pentru transportul elevilor ?i s? asigure transportul rutier al elevilor potrivit prevederilor alin. (31).” Art. II. — Articolul 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, publicat? în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 19 aprilie 2007, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, se completeaz? dup? cum urmeaz?:
  1. Dup? alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu urm?torul cuprins: „(71) Constituie contraven?ii ?i se sanc?ioneaz? cu amend? de la 4.000 lei la 6.000 lei operatorii de transport rutier pentru urm?toarele fapte: a) nerespectarea obliga?iei de a emite abonamente pentru transportul rutier al elevilor potrivit art. 84 alin. (33) din Legea educa?iei na?ionale nr. 1/2011, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare; b) nerespectarea obliga?iei de a asigura transportul rutier al elevilor potrivit art. 84 alin. (33) din Legea nr. 1/2011, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.” 2. Dup? alineatul (8) se introduc trei noi alineate, alineatele (81)—(83), cu urm?torul cuprins: „(81) Constatarea contraven?iilor prev?zute la alin. (71) în ceea ce prive?te transportul public local ?i aplicarea sanc?iunilor contraven?ionale se fac de c?tre împuternici?ii pre?edin?ilor consiliilor jude?ene ?i ai primarilor comunelor, ora?elor ?i municipiilor.
  (82) Constatarea contraven?iilor prev?zute la alin. (71) în ceea ce prive?te asigurarea facilit??ii de transport rutier contra cost de persoane se face de c?tre agen?i constatatori din Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (I.S.C.T.R.) potrivit legisla?iei în vigoare. (83) Ministerul Afacerilor Interne, prin organele sale de specialitate, va asigura sprijinul în vederea aplic?rii prevederilor alin. (81) ?i (82).” Art. III. — Articolul 15 din Ordonan?a Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor m?suri bugetare, aprobat? cu
  modific?ri ?i complet?ri prin Legea nr. 168/2014, se abrog? la data intr?rii în vigoare a tarifului maxim prev?zut la art. 84 alin. (31) din Legea educa?iei na?ionale nr. 1/2011, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Art. IV. — Dispozi?iile art. II intr? în vigoare la 30 de zile de la data public?rii prezentei ordonan?e de urgen??. Art. V. — Contractele de transport în curs, valabil încheiate, în baza c?rora sunt practicate tarife specifice pentru serviciile publice de transport al elevilor nu pot fi modificate, pân? la ajungerea la termen, decât prin voin?a p?r?ilor.
  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824/19.X.2016 9
  PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLO?
  Contrasemneaz?: Ministrul educa?iei na?ionale ?i cercet?rii ?tiin?ifice, Mircea Dumitru Viceprim-ministru, ministrul dezvolt?rii regionale ?i administra?iei publice, Vasile Dîncu p. Ministrul transporturilor, Ion Trocaru, secretar de stat Ministrul finan?elor publice, Anca Dana Dragu
  Bucure?ti, 12 octombrie 2016. Nr. 69.

  Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.