Greseli în lant pe o societate disecatã

Greseli ale judecãtorului de la Tribunalul Hunedoara, greseli ale Complexului Energetic Hunedoara si multe alte neconcordante au fãcut cã judecãtorii de la Curtea de Apel Alba Iulia sã anuleze decizia prin care CEH a intrat în insolventã. Motivarea deciziei judecãtorilor de la Curtea de Apel Alba Iulia privind scoaterea Complexului Energetic Hunedoara din insolventã a fost publicatã. Documentul aratã cã de-a lungul procesului au fost comise o serie de greseli. S-a gresit atât la instanta de fond, cât si în “curtea” Complexului Energetic Hunedoara.

Trei apeluri au fost admise

Instanta de la Curtea de Apel Alba Iulia a admis trei apeluri. Cel al Sindicatului Noroc Bun, Gerom International si Armor Security. Cei trei creditori ai CEH au solicitat instantei anularea deciziei de intrare în insolventã a CEH.

Gerom International a convins

“Gerom International SA solicitã admiterea apelului si, pe cale de consecintã, revocarea sentintei de deschidere a procedurii insolventei împotriva debitoarei Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA. Sustine cã judecãtorul sindic nu are posibilitatea de a analiza realmente situatia, neavând pârghiile necesare, astfel cã se pot formula opozitii din partea creditorilor. Este, asadar un sprijin pentru judecãtorul sindic, care are astfel posibilitatea de a examina efectiv orice care stã la baza cererii de deschiderii a procedurii insolventei. Or, în spetã, cererea de deschidere a procedurii insolventei are la bazã un act în esentã nelegal. Este vorba despre hotãrârea consiliului de administratie al debitoare, care nu a fost legal constituit la momentul adoptãrii cererii de deschidere a procedurii insolventei. Un for decizional cum este acest consiliu de administratie nu poate functiona decât în cadrul legal si poate adoptã hotãrâri doar atunci când este legal constituit. Functionarea consiliului de administratie este reglementatã de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativã a întreprinderilor publice si, unde aceasta nu prevede, de legea societãtilor comerciale. Numãrul membrilor consiliului de administratie din OUG nr. 109/2011 este de 5-9 membri.

Într-adevãr, la constituire, consiliul de administratie al Societãtii Complexul Energetic Hunedoara SA avea 5 membri, dar, în urma demisiei unuia dintre ei, era format 4. Astfel, se încalcã prevederile art. 28 alin. 1 din OUG nr. 109/2011. Reprezentanta Gerom International SA sustine cã, în mod gresit invoca debitoarea prin întâmpinare faptul cã era legal constituit consiliul de administratie si hotãrârea s-a luat cu unanimitate de voturi, în prezenta tuturor membrilor rãmasi în functie. Oricum, componenta din doar 4 membri încalcã si prevederile art. 137 din Legea nr. 131/1990, care prevede cã numãrul administratorilor din consiliul de administratie trebuie sã fie întotdeauna impar. Chiar dacã s-a modificat anul acesta art. 28, modificându-se numãrul membrilor de la 5-9 la 3-7, se aplicã ordonanta în formã în care era la data adoptãrii hotãrârii consiliului de administratie. Referitor la motivele invocate în opozitia formulatã, acestea nu au fost analizate de judecãtorul sindic, care se limiteazã la a reitera aceleasi motive reiterate si în prima sentinta, prin care s-a respins opozitia la prima sentintã de deschidere a procedurii. Sustine cã hotãrârea consiliului de administratie este nelegalã, fiind adoptatã de un for decizional nelegal constituit. Pentru aceste motive, solicitã admiterea apelului”, aratã motivarea sentintei.

Instanta de la Curtea de Apel Alba Iulia a admis apelul formulat de Gerom International. Potrivit motivãrii, judecãtorul sindic de la Tribunalul Hunedoara nu a tinut cont de anumite aspecte prezentate de reprezentantii Gerom International. “Prin Încheierea nr. 100/F/CC/2016 pronuntatã de judecãtorul sindic în dosar nr. 5194/97/2015/A1*/a1 s-a respins opozitia formulatã de creditoarea SC Gerom International SA Petrosani împotriva Încheierii nr. 78/F/CC/2016, prin care judecãtorul sindic a admis, în rejudecare, deschiderea procedurii insolventei împotriva debitoarei Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA. Pentru a pronunta aceastã solutie judecãtorul sindic a retinut cã motivele invocate de oponenta nu sunt în mãsurã sã conducã la revocarea solutiei de deschidere împotriva debitoarei a procedurii insolventei. Se aratã astfel, ca sustinerea acesteia în sensul cã debitoarea nu se afla în insolventã, întrucât detine bunuri în patrimoniu, este eronatã, fãcându-se confuzie între starea de insolventã a unei societãti comerciale, pe de o parte, si starea de solvabilitate sau de insolvabilitate a unei societãti comerciale, pe de altã parte. Solvabilitatea este situatia în care valoarea activelor de care dispune un agent economic este mai mare decât valoarea obligatiilor acestuia fatã de terti, iar insolvabilitatea este situatia în care valoarea activelor de care dispune un agent economic este mai micã decât valoarea obligatiilor acestuia fatã de terti,pe când insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeazã prin insuficienta fondurilor bãnesti pentru plata datoriilor certe, lichide si exigibile. Chiar dacã în patrimoniul debitoarei s-ar gãsi bunuri mobile sau imobile care ar urma vânzãrii ar acoperi creantele, imposibilitatea dispunerii de cãtre Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA la scadentã a sumelor de bani în vederea acoperirii creantelor dovedeste insolventa debitoarei întrucât la scadentã acestor datorii, acele bunuri nu pot fi valorificate astfel încât debitoarea sã-si achite în mod imediat mãcar o parte din datoriile scadente”, mai aratã motivarea.

Curtea de Apel Alba Iulia a dat dreptate celor de la Gerom International în ceea ce priveste situatia plãtilor efectuate de Complexul Energetic Hunedoara. “Cât priveste starea de insolventã a debitoarei, Curtea de apel constatã cã sunt întemeiate criticile din opozitia creditoarei SC Gerom International SA Petrosani si din cererea de interventie principalã în interes propriu formulatã de Sindicatul „Noroc Bun” Petrosani care vor fi admise pentru urmãtoarele considerente: Pentru a formula o cerere de deschidere a procedurii insolventei, se impune ca, în conformitate cu prevederile art. 66 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, acesta sã se afle în stare de insolventã. În conformitate cu prevederile art. 5 pct. 29 din acelasi act normativ, insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeazã prin insuficienta fondurilor bãnesti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide si exigibile, dovadã care, în spetã, este în sarcina debitorului care a cerut deschiderea procedurii insolventei. În concret, debitorul este obligat sã facã dovada cã se aflã în încetare de plãti, respectiv cã nu poate face fatã acestor datorii cu sumele de bani disponibile. Desi este adevãrat cã, în principiu încetarea de plãti se verificã din perspectiva actelor contabile ale debitorului, care, în spetã, dovedesc, într-adevãr, un cuantum mare al datoriilor, nu mai putin adevãrat cã atât în perioada apropiatã formulãrii cererii de deschidere a procedurii, cât si în timpul procesului, inclusiv în perioada în care procesul s-a aflat în rejudecare, debitoarea a fãcut o serie de plãti, unele considerabile, în favoarea unora dintre creditori, ceea ce creeazã o serioasã îndoialã asupra incapacitãtii sale de platã. Sub acest aspect, este de remarcat cã doar plãtile fãcute cãtre debitoare în perioada 05.04.2016 – 23.08.2016, în favoarea creditorilor Primãria Municipiului Vulcan de 3.194.709,83 si a creditoarei Constructiones Industrielles de la Mediterranee de 10.665.579,03 de lei însumeazã aproape 14.000.000 lei, ceea ce depãseste cu mult totalul creantelor cumulate ale creditorilor care au cerut deschiderea procedurii insolventei”, aratã motivarea Curtii de Apel Alba Iulia.

Noroc Bun pentru legea Minelor

Sindicatul Noroc Bun a sustinut cã trebuie respectatã Legea Minelor în ceea ce priveste Complexul Energetic Hunedoara. Adrian Jurca a subliniat cã unitãtile miniere nu pot fi închise pe Legea Insolventei, iar instanta a aprecizat pozitiv acest aspect.

“Jurca Stefan Adrian, în calitate de presedinte al apelantului Sindicatul Noroc Bun solicitã admiterea apelului asa cum a fost formulat. Tinând cont de conexare, solicitã a se lua în considerare chiar o eventualã judecare la curtea de apel pe fond a apelului, întrucât, dacã se întoarce dosarul la Tribunalul Hunedoara, existã riscul sã nu fie din nou luate în considerare cererile lor. (…) Mai aratã cã, practic, se recunoaste cã cel putin o parte din mine necesitã aplicarea legii minelor cu referire la aceastã închidere. Aratã cã, în întâmpinare, Casa de Insolventã GMC SPRL Craiova atrage atentia cã Sindicatul Noroc Bun face o confuzie între cele douã legi: legea minelor si legea insolventei, fapt care nu este real. Se mai aratã, prin aceeasi întâmpinare cã, dacã societatea este în insolventã, nu înseamnã cã va intra cu sigurantã în faliment pentru cã, tot administratorul judiciar sã arate, în raportul privind cauzele care au dus la insolventa Societãtii Complexul Energetic Hunedoara SA, cã societatea se afla într-o stare de faliment, care nu a fost încã constatatã de o instantã de judecatã. Apreciazã cã cele douã legi trebuie aplicate, dar legea minelor cu prioritate, deoarece Guvernul României si Ministerul Energiei trebuie obligati de o instantã sã subventioneze aceste mine, astfel încât sã existe resursele necesare pentru închiderea în conditii optime de mediu a acestor exploatãri miniere si pentru a preîntâmpina anumite eveniminete sociale posibil a avea loc. Iar ulterior, dacã situatia economicã o impune, sã se treacã la insolventã. Sustine cã nu se pot trece în insolventã cele patru exploatãri miniere, deoarece resursele necesare pentru închiderea acestora si pentru a preîntâmpina fenomene sociale sunt inexistente. Mai aratã cã însisi creditorii au refuzat continuarea investitiei de la Uzina electricã Paroseni care este o investitie în proportie de 90 % realizatã, lucru care, practic, înseamnã falimentul acestor mine. Pentru toate cele sustinute solicitã admiterea apelului asa cum a fost formulat”, aratã motivarea Curtii de Apel Alba Iulia.

Totodatã, instanta a admis si apelul formulat de una dintre firmele de pazã cu care Complexul Energetic Hunedoara a avut relatii contractuale.

Judecãtor în incompatibilitate

Mai mult, judecãtorul de la Tribunalul Hunedoara, Drãgan Muntean, nu avea dreptul sã rejudece insolventa Complexului Energetic Hunedoara, fiind în incompatibilitate. “Instanta de fond în rejudecare trebuia sã se pronunte asupra motivelor invocate de Sindicatul Noroc Bun. Faptul cã judecãtorul sindic a omis sã se pronunte în prima încheiere, nu înseamnã cã ulterior a devenit incompatibil, deoarece instanta de fond nu a solutionat chestiuni juridice decât în a doua judecatã. Nu este vorba nici despre o nulitate absolutã, deoarece art. 49 alin. 2 nu este incident în spetã, motivat de faptul cã dispozitiile art. 66 alin. 6 si 7 au determinat o procedurã necontencioasã. În Legea nr. 85/2014, în partea finalã, se prevede ca aceastã lege va fi completatã, în mãsurã compatibilitãtii, cu dispozitiile Codului de procedura civilã, nu ca dispozitiile Codului de procedura civilã se vor aplicã automat, netinându-se cont de normele procedurale stabilite de Legea nr. 85/2014”, mai aratã motivarea Curtii de Apel Alba Iulia.

Monika BACIU

4 comentarii la „Greseli în lant pe o societate disecatã

 • 23 noiembrie 2016 la 20:16
  Permalink

  Salvati mineritul ! Salvati valea jiului !

  Răspunde
 • 23 noiembrie 2016 la 22:28
  Permalink

  greselile sunt ale minerilor ca accepta sa fie condusi de pensionabili care au un sigur scop ,sa fure si sa isi umple conturile , sa se inchido odata mineritul si atunci sa ii vedem

  Răspunde
  • 24 noiembrie 2016 la 02:40
   Permalink

   stau si ma minunez…., n-ai tu nicio grija de conturile unora, ei si-au asigurat batranetzile si vor trai la fel de bine si fara mineri si minerit ! ; daca se inchide mineritul, minerii sunt cei ce nu vor mai putea supravietzui !

   Răspunde
 • 24 noiembrie 2016 la 11:51
  Permalink

  e o nebunie ceh e in faliment si infinteaza noi posturi pentru sindicalisti gen nica petre ieri am vazut in spatiul public veniturile celor care conduc mineritul ei bine melczer,nica ,stancu,jujan david ,anghel,bobar si radu sorin cistiga lunar la un loc mai mult decit toti minerii de la mina lupeni….

  Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.