Cine mai conduce CEH si spre ce?

Complexul Energetic Hunedoara a intrat în insolventã, ilegal, iar acum societatea a iesit din insolventã, dar nu datoritã mãsurilor de reducere a cheltuielilor, ci printr-o decizie a magistratilor. Curtea de Apel Alba Iulia a admis douã apeluri. Cel al Gerom International si cel al Sindicatului Noroc Bun. Astfel, Complexul Energetic Hunedoara a iesit din insolventã, urmând ca dosarul sã fie trimis spre rejudecare, iar administratorii au plecat din Petrosani din 3 mai.

CEH a intrat în insolventã ILEGAL

Adrian Jurca, unul dintre cei care a contestat insolventa spune acum cã sunt câteva solutii, iar CEH are sanse sã rãmânã mãcar cu douã unitãti viabile, dar se teme de ce va face nouã conducere, care este defapt cea veche.Administratorii judiciar si cel special au plecat de la CEH. Acum, la cârma societãtii sunt tot cei care erau în decembrie anul  trecut. Decizia de a pãrãsi sediul colosului hunedorean a survenit imediat dupã ce instanta a dat câstig de cauzã celor care au contestat insolventa, iar acum situatia se reîntoarce de unde a pornit.

„Noi am fãcut apelul bazat doar pe faptul cã o minã nu poate sã intre în faliment. Ea trebuie închisã conform unor legi speciale organice, numite Legea Minelor. Dosarul se reîntoarce la Tribunalul Hunedoara, cu sigurantã Tribunalul Hunedoara va impune CEH-ului sã respecte legea minelor, dacã sunt nerentabile si lucrurile vor merge pe acest fãgas. Administratorii judiciari m-au sunat ieri (marti 3 mai 2016), si  si-au luat rãmas bun de la noi. Cam tot ce au fãcut ei pânã acum devine nul, inclusiv concedierea oamenilor. Administratorul judiciar este posibil ca el sã se reîntoarcã, dar în conditiile în care va fi numit în continuare, printr-un ordin de ministru”, a explicat Adrian Jurca, lider al sindicatului Noroc Bun, sindicat care a contestat în instantã decizia de insolventã. Liderul Adrian Jurca spune acum cã va trimite notificãri premierului Dacian Ciolos si ministrului energiei si cã va cere sã se implice cât mai urgent în aceastã problemã. „La ora actualã, presedintele C.A. este Aurel Ghimpãu. Ministerul va trebui foarte repede sã vadã dacã se merge cu C.A. vechi, sau dacã se revine asupra lui. Este posibil sã se decidã o altã conducere la CEH. Sunt foarte multe decizii ce trebuiesc luate rapid. De data asta, o instantã si-a dat seama cã oamenii nu pot fi aruncati în stradã, doar cã cineva a introdus o cerere de insolventã”, a mai adãugat Jurca. Complexul Energetic Hunedoara este acum într-o etapã cu totul nouã si totusi veche, iar sindicalistii spun cã se tem de consecinte negative.

1-1

„Este posibil sã ne trezim cu decizii aberante, cã, probabil, sefii din CEH se vor gândi sã revinã la vechile salarii mari si la toate beneficiile mari.  O mãsurã care se poate lua urgent este ca cei de la CEH sã meargã la judecãtor sã cearã un mandat de concordat preventiv. Adicã li se vor debloca absolut toate conturile. Ei recunosc în fata instantei cã au o problemã financiarã. Judecãtorul le aprobã în 48 de ore si ei pot sã îsi desfãsoare activitatea fãrã a avea penalitãti”, a conchis Adrian Jurca. Ministerul Energiei va fi notificat de cei care au obtinut aceastã decizie de anulare a stãrii de insolventã si, spune

Adrian Jurca, premierul Ciolos va afla si el care ar fi pasii spre o altã abordare a activitãtii economice de la Complexul Energetic Hunedoara.

1-2

 

Insolventa CEH  fortatã de creditorii societãtii?

Potrivit hotãrârii 36 din 28 decembrie 2015, din cei 18 creditori care au solicitat insolventa Complexului Energetic Hunedoara, 12 si-au retras solicitãrile si au mai rãmas sase creditori cu care nu s-a putut ajunge la un acord.

În cadrul sedintei s-a pus în dezbatere analiza indicatorilor economico-financiari ai societãtii, societatea aflându-se în stare de insolventã, respectiv în imposibilitate de satisfacere a pasivului exigibil cu lichiditãtile disponibile. Reprezentantii Gerom International, cei cãrora instanta le-a admis apelul, au depus la dosar documente sustinute de lege prin care au arãtat cã deschiderea procedurii insolventei nu a respectat legea. (vezi: http://cronicavj.ro/wp/?p=47747)

“Cererea de deschidere a procedurii insolventei debitoarei este formulatã cu rea credintã, cu încãlcarea prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernantã corporativã a întreprinderilor publice, a actului constitutiv al societãtii Complexul Energetic Hunedoara SA, a regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de Administratie al CEH SA, a Legii nr. 31/1990 a societãtii comerciale. Cu prilejul examinãrii cererii formulate de societatea debitoare, judecãtorul sindic nu avea pârghiile necesare la îndemânã pentru verificare realmente a situatiei, acesta fiind motivul pentru care creditorii pot formula opozitie. Mãsurile formulate pot sã ducã la revocarea mãsurii de deschidere a procedurii insolventei debitoarei Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA astfel: Hotãrârea Consiliului de Administratie al CEH SA nr. 36/28.12.2015 prin care s-a aprobat formularea unei cereri de deschidere a procedurii de insolventã este nelegalã, consiliul de administratie format din 4 membri nefiind legal constituit si neîndeplinind conditiile de functionare. Având în vedere demisia unui membru al CA la data de 10.12.2015 numãrul administratorilor a scãzut sub minimul legal, iar în aceste conditii CA nu putea aproba la data de 28.12.2015 introducerea unei cereri de deschidere a procedurii de insolventã. hotãrârea a fost datã cu încãlcarea urmãtoarelor prevederi legale:

 1. art. 28 (1) din OUG 109/2011 privind guvernantã corporativã a întreprinderilor publice: “în cazul societãtilor comerciale administrate potrivit sistemului unitar, Consiliul de Administratie este format din 5-9 membri” în cazul CEH SA aplicabile sunt dispozitiile OUG 109/2011 cu privire la numãrul minim de administratori, respectiv 5, dispozitii preluate si în actul constitutiv al CEH SA la capitolul 5, întrucât este societate pe actiuni detinutã public. Astfel art. 25 din OUG 109/2011 prevede urmãtoarele: “a. organizarea si functionarea întreprinderilor publice – societãti comerciale prevãzute la art. 2, pct. 2, lit. b si c sunt reglementate de prezenta ordonantã de urgentã si, unde aceasta nu dispune, de dispozitiile legii 31/1990”, iar art. 2, pct. 2, lit. b prevede: “în sensul prezentei ordonante de urgentã termenii si expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificatii: lit. b) companii si societãti nationale, societãti comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorialã este actionar unic majoritar sau la care detine controlul.”. Conform art. 2 din Actul constitutiv al CEH SA, statul român este actionar unic: ”CE Hunedoara este persoanã juridicã românã constituitã sub forma societãtii pe actiuni la care statul român este actionar unic”
 2. cap. 5 din Actul constitutiv al CEH SA, Administrarea societãtii: „CE Hunedoara este administratã în sistem unitar de un Consiliu de Administratie (denumit în continuare si Consiliul) compus din 5 membri”
 3. art. 137 (1) din Legea nr. 31/1990: “Societatea pe actiuni este administratã de unul sau mai multi administratori, numãrul acestora fiind întotdeauna impar. Numãrul administratorilor era de 4, ceea ce contravine art, 137 (1) din Legea nr. 31/1990 conform cãruia numãrul administratorilor trebuie sã fie întotdeauna impar. Ratiunea pentru care s-a stabilit un numãr impar este asigurarea majoritãtii voturilor, când în caz de paritate de voturi, votul decisiv îl are presedintele Consiliului de Administratie. Conform art. 153^20 din Legea nr. 31/1990 prevede clar faptul cã “în caz de paritate de voturi si dacã presedintele nu beneficiazã de vot decisiv, propunerea supusã votului se considerã respinsã”. În cazul în care, de exemplu, ar fi votat 2 administratori pentru si 2 împotrivã, presedintele nu ar fi avut vot decisiv
 4. art 137^2(1) din Legea nr. 31/1990 conform cãruia, în caz de vacantã a unuia sau a mai multor posturi de administrator, dacã prin actul constitutiv nu se dispune altfel, Consiliul de Administratie procedeazã la numirea unor administratori provizorii, pânã la întrunirea adunãrii generale ordinare a actionarilor
 5. art.137^2(2) din legea nr. 31/1990 “dacã vacanta prevãzutã la alin. (1) determinã scãderea numãrului administratorilor sub minimul legal, administratorii rãmasi convoacã de îndatã adunarea generalã ordinarã a actionarilor, pentru a completa numãrul de membri ai Consiliului de Administratie”, prevederi preluate si în actul Constitutiv al CEH SA la art. 18(8)
 6. art. 18(8) din actul constitutiv al CEH SA, conform cãruia în situatia în care se creeazã un loc vacant în Consiliul de Administratie, administratorii rãmasi convoacã de îndatã Adunarea Generalã Ordinarã a Actionarilor care numeste, cu respectarea corespunzãtoare a prevederilor legale un nou membru al Consiliului de administratie”, se aratã în concluziile scrise depuse la Curtea de Apel Alba Iulia de reprezentantii Gerom International.

Mai mult decât atât, Complexul Energetic Hunedoara si-a plãtit, la data deschiderii insolventei, o parte din datoriile pe care le avea fatã de creditori. În cadrul sedintei s-a pus în dezbatere analiza indicatorilor economico-financiari ai societãtii, societatea aflându-se în stare de insolventã, respectiv în imposibilitate de satisfacere a pasivului exigibil cu lichiditãtile disponibile. Potrivit hotãtârii, la data de 28 decembrie 2015, CEH se confrunta cu 18 cereri de deschidere a procedurii insolventei, dar 12 dintre acestea si-au retras solicitãrile. În urma negocierilor si esalonãrii plãtilor, douãsprezece dintre societãti si-au retras cererea de insolventã rãmânând în discutie 6 societãti care nu au fost de acord cu propunerile de esalonãri în sumã de 1.308.830,15 lei fãcute de Complexul Energetic Hunedoara. Suma solicitatã de cãtre cei 18 creditori a fost de 10.604.004,60 lei din care s-a plãtit suma de 8.341.045,06 lei rãmânând de platã suma de 2.262.959,54 lei”, se mai aratã în hotãrâre. Suma rãmasã de platã ar fi urmat sã fie esalonata. “Cererea de deschidere a procedurii formulatã de Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA este introdusã cu rea credintã, cu scopul blocãrii actiunilor tuturor creditorilor prejudiciind interesele SC GEROM International SA, starea de insolventã invocatã de debitoare fiind una indusã. Precizãm cã la data înregistrãri cererii de deschidere a procedurii insolventei, respectiv 29.12.2015 Complexul Energetic Hunedoara avea înregistrate cereri ale creditorilor de deschidere a procedurii de insolventã, acestea formând obiectul dosarului nr. 2503/97/2015, în cadrul dosarului 2503/97/2015 debitoarea a procedat la efectuarea de plãti cãtre creditori si încheierea de tranzactii astfel încât un numãr de 14 cereri ale creditorilor au fost solutionate favorabil atât pentru creditori cât si pentru debitoare”, mai aratã concluziile scrise ale celor de la GEROM.

Statul STÃ

Patronul de drept al Complexului Energetic Hunedoara este statul român. Acesta a girat pentru toate actiunile întreprinse la societate si tot statul are interesul sã vadã societatea în faliment. S-au scurs ani de zile în care CEH a fost prãduit de grupurile de interese fãrã ca nimeni din patronat sã ia vreo mãsurã pentru a stopa jaful. (vezi: http://cronicavj.ro/wp/?p=46699, http://cronicavj.ro/wp/?p=47439, http://cronicavj.ro/wp/?p=48267)

“Din analiza raportului asupra cauzelor care au determinat aparitia stãrii de insolventã întocmit de administratorul judiciar se constatã cã nu creditorii sunt problemã, ci ingerinta statului în functionarea CEH. Astfel se constatã cã datoriile majore sunt bugetare, CEH SA pornind de la constituire cu datorii la care se adaugã amendã de 538.216.725 lei aplicatã de cãtre Ministerul Mediului ca urmare a neachizitionãrii certificatelor de carbon. Este de notorietate cã datoritã întârzierii cu care a fost acordat ajutorul de stat (prin Ministerul de Finante) CEH SA se aflã în dificultate, problema initialã degenerând în cea actualã si toate acestea în conditiile în care statul român are o dublã calitate de actionar unic si creditor majoritar. Intrarea în insolventã nu garanteazã recuperarea integralã a datoriilor pe care chiar statul le are, nu garanteazã pãstrarea locurilor de muncã, mai ales în conditiile în care majoritatea societãtilor îsi leagã activitatea de CEH SA, iar restructurarea propusã presupune reducerea capacitãtii de productie si toate acestea din cauza lipsei de profesionalism managerial, aspecte redate si de administratorul judiciar prin raportul în care se stabilesc cauzele care au determinat aparitia stãrii de insolventã: “din pãcate în ultimii ani toate s-u petrecut cu ignorarea prevederilor legale”. Totodatã a indicat si “calea legalã normalã care trebuie urmatã” respectiv prevederile Legii Minelor nr.85/2003. situatia CEH SA nu este diferitã fatã de cea a precursoarelor sale, CNH, RAH, SNH, acestea functionând în aceleasi conditii ca si CEH SA, doar denumirea fiind schimbatã prin acte normative. Întotdeauna au existat datorii bugetare, dar la fel, întotdeauna s-au gãsit solutii pentru continuitatea activitãtii de minerit, nefiind niciodatã pusã problema insolventei. Solutia viabilã pentru debitoare nu este intrarea în insolventã, procedurã cu caracter invaziv prin scopul urmãrit si care nu se constituie într-o mãsurã profilacticã”,  mai sustin cei de la Gerom. Complexul Energetic Hunedoara ocupã pozitia a doua în topul datornicilor cu 174,7 milioane lei.

Contradictii

În timp ce apelantii care au avut câstig de cauzã sustin cã este o bulã de oxigen pentru Complexul Energetic Hunedoara, cei din sindicatul reprezentativ spun cã solutia instantei  nu face altceva decât sã împingã societatea spre faliment. Totodatã acestia sunt de pãrere cã cei care au gresit trebuie sã rãspundã.

“Nu avem ce sã facem decât sã asteptãm întoarcerea dosarului la Tribunalul Hunedoara si acordarea unui termen de rejudecare si intrarea, din nou, în insolventã în conditii legale, dacã instanta de la Curtea de Apel a considerat cã nu a fost îndeplinitã procedura. Nu m-am asteptat la decizia asta, adicã nu poti sã depui un dosar prin care sã soliciti intrarea în insolventã, tu ca debitor, care sã nu fie beton, nu ne jucãm cu insolventa. Cine a gresit trebuie sã rãspundã capital. Nu mai avem acea protectie pe care am avut-o în insolventã, în zona banilor. Executãrile silite nu le poate opri nimeni, banii de salarii vor rãmâne, nu cred cã se va atinge nimeni de ei, însã riscul cel mare este cã nu vor fi atenti gestionati si nu stiu cum se va face asta la veniturile pe care le realizãm. Rãmânem fãrã banii de care avem nevoie sã functionãm. Acest complex este lãsat pe mâna cui nu trebuie si cei care au de recuperat bani vor începe sã curgã cu titlurile executorii. Falimentul se poate întâmpla acum, pânã în perioada în care dosarul se va rejudeca, cresc sansele falimentului foarte mult pentru cã si dupã ce vom intra din nou în insolventã, în cel mai fericit caz asta se va întâmpla. Este posibil ca la analizarea situatiei la vremea respectivã, datã fiind perioada asta în care noi ne vom îngropa si mai mult, sã ia administratorul judiciar în perioada aceea de 30 de zile decizia intrãrii în faliment a societãtii”, a declarat Petre Nica, presedintele Sindicatului Muntele.

Nu stie nimeni însã ce se întâmplã cu mãsurile de reducere a cheltuielilor care s-au întreprins la Complex. Cert este faptul cã în data de 12 mai, sindicatul Muntele are proces în ceea ce priveste dosarul în care contestã denuntarea unilateralã a contractului colectiv de muncã. Având în vedere cã societatea nu mai este în insolventã existã sansele ca dosarul sã nu mai aibã obiect. “Mãsurile si-au produs efectele în urma unui act juridic, nu cred cã se va reveni asupra lor. Ceea ce e întâmplat e bun întâmplat, poate legat de CCM lucrurile nu stau la fel pentru cã în motivarea denuntãrii CCM se vorbeste de starea de insolventã ori nu stiu cum se va întâmpla lucrul acesta pentru cã starea de insolventã existã la noi. Bãnuiesc cã a fost un viciu de procedurã, a lipsit ceva din dosarul de insolventã de dosarul a fost trimis spre rejudecare. Nu poate nimeni sã spunã cã CEH nu este în insolventã. Avem termen pe 12 existã posibilitatea suspendãrii lui, sã vedem poate cã revine asupra CCM si poate cã nu va mai avea obiect”,  a mai subliniat Nica. Ministerul Energiei prezintã, astãzi, rapoartele finale ale comitetului pentru huilã. În urma întâlnirilor avute la Bucuresti pe tema sectorului de huilã, ministerul a ajuns la concluzia finalã. Ministrul Energiei a anuntat de circa douã sãptãmâni faptul cã douã unitãti miniere urmeazã a fi închise, iar sindicalistii sustin cã decizia instantei poate da peste cap calculele ministeriale.

“Existã o relationare între minister si Comisia Europeanã, relationare din care reiese cã societatea este în insolventã, acum ar trebui refãcut respectivul material. Pe motivarea pe care a fãcut-o ministerul legat de necesitatea mentinerii în functie a unui grup la Mintia si a unui grup la Paroseni si a douã mine pentru asigurarea cãrbunelui poate cã se mai lucreazã. Va fi o perioadã de câteva zile în care se vor clarifica niste lucruri care au fost date peste cap de decizia instantei. Din punctul meu de vedere e o decizie luatã împotriva interesului societãtii. Este inadmisibil sã gestionezi o astfel de situatie ca pe oricare alta. CEH cu 6000 de salariati implicati în functionarea sistemului nu poate fi tratatã la pachet cu SRL-urile care au fost bãgate în insolventã si faliment”,  a conchis Nica.

Monika BACIU

Diana MITRACHE

Un comentariu la „Cine mai conduce CEH si spre ce?

 • 5 mai 2016 la 08:57
  Permalink

  ca de obicei ,tot incompetenti ,ca si pana acum ,acesti pensionabili impreuna cu delegatii si inspectorii sociali,care iau lefuri bune fara sa faca nimic.

  Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.